Start
augustus 2023

Kwaliteit(sbewaking) van Keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap en psychosociale hulp na abortus 2023

Duur: aug 2023 - apr 2024

Achtergrond

Regelmatig worden vrouwen onbedoeld zwanger. De keuze om de zwangerschap uit te dragen of af te breken nemen vrouwen vaak zelf, met steun van de partner, ouders of andere mensen in hun omgeving. Ook bieden zorgverleners, zoals huisartsen, verloskundigen en gynaecologen, soms steun bij de keuze. Bij tijd en wijle is het maken van een keuze moeilijker. Dan kan de vrouw (en/of man) terecht bij verschillende organisaties die zich via “Open house – Keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap en psychosociale hulp na abortus” hebben aangemeld voor financiële steun door de overheid.

Deze organisaties moeten aan een Programma van Eisen (herzien in 2022 en in werking getreden op 1-1-2023) voldoen. Sinds 1 januari 2023 betreft dit 6 organisaties: GGD-en, Fiom Altra-Amsterdam (iHUB), Fiom Den Haag (Stichting JESS), Fiom Utrecht (Stichting SJP), Siriz (diverse locaties in het land) en sinds 1-3-2023 Stichting Beschermde Wieg.

Doel

In 2020 heeft een onafhankelijk toetsingspanel geconcludeerd dat de destijds drie aanbieders van keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap die deelnamen aan de open house voldeden aan de kwaliteitseisen. Deze onafhankelijke toets wordt in 2023 herhaald en uitgebreid naar de overige organisaties. Daarbij wordt gefocust op twee thema’s:

  1. de kwaliteit (o.a. de mate van sturing) van de gespreksvoering
  2. de versterking van de onderlinge kwaliteitsbewaking

Methode

Middels interviews met stakeholders en observatie van op meerdere locaties opgenomen keuzehulpgesprekken en beschikbare keuzehulpchats, zal worden nagegaan

  • in hoeverre de keuzehulpgesprekken van de aanbieders aan de hieraan gestelde eisen (ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap, volledig en medisch juiste voorlichting, adequate verwijzingsmogelijkheden en samenwerkingsafspraken, niet-sturend, onafhankelijk, uiteindelijke keuze bij vrouw) voldoen;
  • in hoeverre de verbetersuggesties van het toetsingspanel uit 2020 zijn geland in de praktijk, en welke werkwijze kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee aanbieders elkaars kwaliteit van de geboden keuzehulp bewaken.

Resultaat

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Leiden University Medical Center (LUMC)