Project
Start
november 2022

Medicatieveiligheid: optimaliseren medicijngebruik bij ouderen

Duur: nov 2022 - dec 2023

Aanleiding

Eén van de doelstellingen van het ministerie van VWS is bij te dragen aan een betere kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg door het terugdringen van het aantal vermijdbare medicatiegerelateerde incidenten. VWS wil in dit kader een onderzoek laten uitvoeren naar het optimaliseren van medicijngebruik bij ouderen. Medicatie-incidenten komen vooral bij ouderen voor. Om gezondheidsschade bij de groeiende groep ouderen te voorkómen, is het belangrijk dat hun medicijngebruik optimaal is. De afgelopen jaren is hier door verschillende groepen professionals en onderzoekers veel aandacht aan besteed en zijn verschillende interventies ontwikkeld om te komen tot het optimaliseren van het medicijngebruik.

Doel

Het onderzoek heeft het volgende tot doel:
- Vaststellen hoe de interventies medicatiebeoordelingen, minderen en stoppen en valpreventie bijdragen aan het optimaliseren van het medicatiegebruik bij ouderen.
- Bepalen van het effect van medicatiebeoordelingen en het minderen en stoppen van medicatie op het aantal medicatie-incidenten, ziekenhuisopnames en overlijdens.
- Formuleren van nieuwe gerichte aanbevelingen aan alle betrokken partijen om de medicatieveiligheid op lokaal, regionaal of nationaal niveau te verbeteren.

Methodes

Om deze doelen te bereiken zijn verschillende onderzoeksmethoden nodig:
1) literatuuronderzoek; 2) database-onderzoek; 3) vragenlijsten onder zorgverleners; 4) vragenlijsten onder patiënten en 5) groepsinterviews met zorgverleners.

Verwachte resultaten

Op grond van de onderzoeksresultaten formuleren de onderzoekers aanbevelingen (gerelateerd aan medicatiebeoordelingen, het minderen en stoppen van medicatie en valpreventie)voor alle betrokken partijen om de medicatieveiligheid op lokaal, regionaal of nationaal niveau te verbeteren. Deze aanbevelingen worden opgenomen in de eindrapportage.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden; Universiteit Utrecht