Start
november 2022

Medicatieveiligheid: optimaliseren medicijngebruik bij ouderen

Duur: nov 2022 - dec 2023

Aanleiding

Een van de doelstellingen van het ministerie van VWS is bij te dragen aan een betere kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg door het terugdringen van het aantal vermijdbare medicatiegerelateerde incidenten. VWS wil in dit kader een onderzoek laten uitvoeren naar het optimaliseren van medicijngebruik bij ouderen. Medicatie-incidenten komen vooral bij ouderen voor. Om gezondheidsschade bij de groeiende groep ouderen te voorkómen, is het belangrijk dat hun medicijngebruik optimaal is. De afgelopen jaren is hier door verschillende groepen professionals en onderzoekers veel aandacht aan besteed en zijn verschillende interventies ontwikkeld om te komen tot het optimaliseren van het medicijngebruik.

Doel

Het onderzoek heeft een drieledig doel:

  • vaststellen hoe de interventies ‘medicatiebeoordelen’, ‘minderen en stoppen van medicatie’ en ‘inzetten op valpreventie’ bijdragen aan het optimaliseren van het medicatiegebruik bij ouderen
  • vaststellen van het effect van de interventies ‘medicatiebeoordelen’ en ‘minderen en stoppen van medicatie’ op het aantal medicatie-incidenten, ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen
  • formuleren van nieuwe, gerichte aanbevelingen aan alle betrokken partijen om de medicatieveiligheid op lokaal, regionaal en nationaal niveau te verbeteren

Methodes

We zetten de volgende onderzoeksmethoden in: 

  1. literatuuronderzoek
  2. database-onderzoek
  3. vragenonderzoek onder zorgverleners
  4. vragenlijstonderzoek onder patiënten
  5. groepsinterviews met zorgverleners

Resultaten

We doen aanbevelingen ten aanzien van de inzet van de interventies ‘medicatiebeoordelen’, ‘minderen en stoppen van medicatie’ en ‘inzetten op valpreventie’ voor alle betrokken partijen, om zodoende de medicatieveiligheid op lokaal, regionaal of nationaal niveau te verbeteren. Deze aanbevelingen worden opgenomen in een eindrapportage.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden; Universiteit Utrecht