Afgesloten
2008

Monitor Invoering videonetwerken bij thuiszorgorganisaties en zorggebruikers jaar 2, 2007-2008

Duur: 2007 - 2008

De Monitor Videonetwerken moet door middel van herhaalde metingen inzicht geven in hoe de invoering van videonetwerken bij thuiszorgorganisaties en zorggebruikers vorm krijgt. Op basis van de monitor kan het invoeringsproces van videonetwerken op nationaal of instellingsniveau waar nodig bijgesteld worden.

1a. Hoeveel thuiszorgorganisaties hebben najaar 2007 een functionerend videonetwerk en hoeveel aansluitingen hebben ze?
1b. Wat is de visie en motivatie van deze thuiszorgorganisaties om AWBZ-zorg of overige vormen van dienstverlening via een videonetwerk te leveren?
2.Hoe zijn de videonetwerken binnen die thuiszorgorganisaties georganiseerd?
3.Wat zijn de achtergrondkenmerken (bijvoorbeeld qua woonsituatie en qua AWBZ-indicatie) van de aangesloten cliënten?
4.Wat zijn meningen en ervaringen van cliënten, mantelzorgers, zorgcentralisten en overige betrokken thuiszorgmedewerkers met de videonetwerken?
5. Welke ontwikkelingen in de tijd (vanaf begin 2005) zijn waar te nemen voor wat betreft de onderwerpen die zijn genoemd in de voorgaande vragen?
6.Is de soort zorg die aan de doelgroep wordt geleverd hetzelfde als de soort zorg geleverd aan de referentiegroep?
7. Wordt er aan de doelgroep meer/minder/gelijke uren zorg geleverd dan aan de referentiegroep?

Methoden

  • schriftelijke ondervragen van direct betrokken partijen
  • afzetten van de registraties van cliënten die vallen onder de genoemde bekostigingsregeling, tegen cliënten van een referentiegroep die qua relevante achtergrondkenmerken goed vergelijkbaar is met de eerste doelgroep, maar niet is aangesloten op een videonetwerk.


Resultaten
De resultaten worden in een openbaar rapport beschreven. Omdat de deelnemende thuiszorgorganisaties niet uitsluitend geïnteresseerd zullen zijn in landelijke gegevens en in de rapportage niet bij elk onderdeel gedifferentieerd zal worden naar organisatie, zullen bij het tussentijdse rapport losse bijlagen met gegevens over specifieke organisaties gemaakt worden. Deze losse bijlagen zijn primair bedoeld als terugkoppeling voor de organisaties.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ActiZ
Projectpartners
Vectiz