Afgesloten
2014

Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 2009-2013 - Traject 4: patiënten ouder dan 70 jaar

Duur: jan 2010 - mrt 2014

Aanleiding
Het grootschalige onderzoeksproject 'Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 2009-2013' is een vervolg op het landelijk dossieronderzoek Patiëntveiligheid in Nederlandse Ziekenhuizen, dat in 2005 en 2006 is door het Nivel en EMGO is uitgevoerd. In 21 ziekenhuizen werden bijna 8000 dossiers (uit het jaar 2004) onderzocht door ervaren en getrainde beoordelaars (artsen en verpleegkundigen), om vast te stellen hoe vaak onbedoelde en vermijdbare zorggerelateerde schade (adverse events) optreedt. Gemiddeld werd bij 5.7% van de ziekenhuisopnames onbedoelde schade en bij 2.3% potentieel vermijdbare schade vastgesteld. In reactie op de resultaten is het veiligheidsprogramma “Voorkom schade, werk veilig” ontwikkeld. Dit programma heeft als doel de omvang van onbedoelde en potentieel vermijdbare schade binnen 5 jaar te reduceren met 50%.

Doel en project design: vijf trajecten
Om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de aard, ernst, omvang en mate van vermijdbaarheid van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen over een periode van 5 jaar (2009-2013), is de landelijke Monitor Zorggerelateerde schade in Nederlandse ziekenhuizen 2009-2013 opgezet. Dit schootschalige onderzoeksproject bestaat uit 5 trajecten, elk met een eigen projectbeschrijving (op traject 1 en 2 na; deze zijn samengevoegd).
- Traject 1 en 2: ontslagen patiënten en overleden patiënten (https://www.nivel.nl/nl/project/traject-1-en-2-monitor-zorggerelateerde-schade-nederlandse-ziekenhuizen-2009-2013-ontslagen)
- Traject 3: patiënten met een acuut myocardinfarct (https://www.nivel.nl/nl/project/traject-3-monitor-zorggerelateerde-schade-nederlandse-ziekenhuizen-2009-2013-patienten-met)
- Traject 4: patiënten ouder dan 70 jaar (deze pagina)
- Traject 5: patiënten van verschillende etnische groeperingen (https://www.nivel.nl/nl/project/traject-5-monitor-zorggerelateerde-schade-nederlandse-ziekenhuizen-2009-2013-patienten-van)


TRAJECT 4: patiënten ouder dan 70 jaar

In traject 4 worden dossiers beoordeeld van patiënten ouder dan 70 jaar die worden opgenomen op de afdelingen interne geneeskunde of heelkunde.

Onderzoeksvragen
- Wat zijn de aard, ernst, omvang en mate van vermijdbaarheid van zorggerelateerde schade bij patiënten van 70 jaar of ouder (2009-2013)?
- Wat is het effect van een e-learningmodule op het voorkomen van schade als gevolg van delirium?

Methode
Er wordt een landelijke dossierstudie uitgevoerd in 20 ziekenhuizen, waarna de gegevens van de patiënten van 70 jaar en ouder apart zullen worden geanalyseerd. In een aanvullende studie zullen steeds 2 afdelingen van 18 ziekenhuizen deelnemen aan een onderzoek naar het toepassen van de VMS- praktijkgids 'Kwetsbare ouderen'. Speciaal wordt aandacht besteed aan het onderdeel delirium uit de praktijkgids. Hiervoor zal een dossierstudie worden uitgevoerd. Ook zal het effect worden bepaald van een e-learningmodule voor zorgverleners: 'delirium bij kwetsbare ouderen'.

Resultaten
Op landelijk niveau kunnen in 2014 uitspraken gedaan worden over verandering van de potentieel vermijdbare schade bij patiënten van 70 jaar of ouder. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor verbeterinitiatieven. Tevens kan de implementatie van de praktijkgids en het effect van een e-learingmodule worden bepaald.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
EMGO+ (Vrije Universiteit medisch centrum, afdeling sociale geneeskunde)