Afgesloten
2016

Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn, 2014-2016

Duur: aug 2014 - sept 2016

Achtergrond
Veel dak- en thuislozen hebben levensbedreigende somatische ziekten. Palliatieve zorg, gericht op verlichting van het lijden en het bevorderen van de kwaliteit van leven van ongeneeslijke zieke mensen, is voor veel dak- en thuislozen onvoldoende bereikbaar. Een belangrijke reden is dat hulpverleners van dak- en thuislozen vaak niet goed op de hoogte zijn van symptomen van lichamelijke ziekten en van mogelijkheden binnen de palliatieve zorg. Wanneer dak- en thuislozen de palliatieve zorg wel bereiken zijn de hulpverleners daar (bijvoorbeeld hospicemedewerkers) vaak niet goed toegerust om met de complexe sociale en psychische problemen van deze doelgroep om te gaan.

Onderzoeksvraag
Hoe kan de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen toegankelijker worden gemaakt en worden verbeterd?

Methode
Rondom 15 casussen van dak- en thuislozen worden interviews gehouden om te achterhalen hoe palliatieve zorg voor deze doelgroep kan worden verbeterd en toegankelijker kan worden gemaakt. De casussen en adviezen worden beschreven in een praktische handreiking voor hulpverleners. De handreiking wordt vervolgens geïmplementeerd in twee Amsterdamse organisatie/netwerken voor palliatieve zorg en zorg voor dak-thuislozen.

Resultaat
Een praktische handreiking met adviezen voor hulpverleners om de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren en toegankelijker te maken. Implementatie van de handreiking in twee Amsterdamse organisaties/netwerken voor palliatieve zorg en dak- en thuislozen en verdere verspreiding naar andere regio’s. De resultaten van het project worden beschreven in een relevant Nederlands vakblad en een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds NutsOhra; Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK)
Projectpartners
Hogeschool Inholland; GGZ Ingeest; Parnassia Groep