Afgesloten
2011

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: geboden zorg en aandachtspunten voor deskundigheidsbevordering, 2010-2011

Duur: okt 2010 - jun 2011

Achtergrond
Palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Voorbeelden van good practices kunnen gebruikt worden om de deskundigheid van zorgverleners op dit terrein te bevorderen.

Onderzoeksvragen
De vragen die beantwoord worden zijn:
1. Welke palliatieve zorg ontvangen mensen met een verstandelijke beperking?
2. Wat vinden zorgverleners en naasten van de kwaliteit van deze zorg? Wat zien zij als voorbeelden van “good practices”?
3. Welke aanknopingspunten zijn er voor deskundigheidsbevordering, de zorgpraktijk en zorgbeleid?

Methode
Er worden casussen gereconstrueerd van recent overleden personen door meest betrokken zorgverleners en een nabestaande te interviewen. Daarnaast worden focusgroepbijeenkomsten gehouden.

Resultaat
Er zal een rapport gemaakt worden waarin de casuïstiek beschreven wordt. De casuïstiek zal eveneens omgewerkt worden tot een publieksvriendelijk en laagdrempelig boekje dat geschikt is voor gebruik bij (bij)scholingen en andere deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten. Daarnaast zal een artikel geschreven worden voor een vakblad.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS - Langdurige Zorg
Projectpartners
Agora