Project
afgesloten

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Geboden zorg en aandachtspunten voor deskundigheidsbevordering

Palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Voorbeelden van good practices kunnen gebruikt worden om de deskundigheid van zorgverleners op dit terrein te bevorderen.
De vragen die beantwoord worden zijn:
1. Welke palliatieve zorg ontvangen mensen met een verstandelijke beperking?
2. Wat vinden zorgverleners en naasten van de kwaliteit van deze zorg? Wat zien zij als voorbeelden van “good practices”?
3. Welke aanknopingspunten zijn er voor deskundigheidsbevordering, de zorgpraktijk en zorgbeleid?
Er worden casussen gereconstrueerd van recent overleden personen door meest betrokken zorgverleners en een nabestaande te interviewen. Daarnaast worden focusgroepbijeenkomsten gehouden.
Er zal een rapport gemaakt worden waarin de casuïstiek beschreven wordt. De casuïstiek zal eveneens omgewerkt worden tot een publieksvriendelijk en laagdrempelig boekje dat geschikt is voor gebruik bij (bij)scholingen en andere deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten. Daarnaast zal een artikel geschreven worden voor een vakblad.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport- Directie Langdurige Zorg
In dit project werken we samen met
Agora (drs. Marijke Wulp)