Afgesloten
2017

Palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten: sluit het zorgaanbod in de eerste lijn aan op de behoeften?

Duur: dec 2014 - sept 2017

Achtergrond
Samenwerking en afstemming tussen huisarts-thuiszorg-patiënt-familie is nodig om een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan mensen die kanker met een slechte prognose hebben.

Onderzoeksvraag
In hoeverre sluit de palliatieve zorg van huisartsen en de thuiszorg aan bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van mensen met voortschrijdende kanker en hun naasten?

Methode
Vragenlijsten worden afgenomen onder patiënten (mensen met voortschrijdende kanker), hun naasten, huisartsen en verpleegkundigen of verzorgenden van de thuiszorg. Tevens worden er kwalitatieve interviews afgenomen bij patiënten en naasten.

Resultaten
Op basis van de projectresultaten zullen praktijk- en beleidsgerichte aanbevelingen worden gedaan voor optimalisering van de aansluiting tussen behoeften en aanbod in de palliatieve oncologische zorg in de eerste lijn.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Stoffels-Hornstra