Project
Start
2023

Safety-II - van reflectie naar anticiperend verbeteren: patiëntveiligheid bij een semi-acute opname

Duur: feb 2023 - mrt 2024

Achtergrond

Het stellen van een juiste en tijdige diagnose bij semi-acute patiënten op de spoedeisende hulp is niet eenvoudig. Zo zijn meerdere zorgverleners betrokken en wordt vaak uitgebreid diagnostisch onderzoek verricht. Een gebrek aan overzicht tijdens dit proces kan bijdragen aan een onjuiste of te laat gestelde diagnose. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de patiënt. De afdeling spoedeisende hulp van Gelre Ziekenhuizen heeft geobserveerd dat onvoldoende reflectie door zorgverleners tijdens een langer durend complex diagnostisch proces een rode draad blijkt wanneer een diagnose onjuist of te laat wordt gesteld. Om het diagnostisch proces bij semi-acute patiënten op de spoedeisende hulp van Gelre Ziekenhuizen verder te verbeteren en gestructureerd te laten verlopen, wordt een nieuwe werkstructuur ontwikkeld. Vergelijkbaar met een time-out procedure tijdens het operatief proces, kan binnen deze structuur gezamenlijk gereflecteerd worden op het diagnostisch proces, met aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende betrokken professionals. Dit kan de veerkracht en eigenstandige oordeelsvorming, en het reflecterend en anticiperend vermogen van professionals verbeteren.

Doel

Het project heeft tot doel deze nieuwe werkstructuur te ontwikkelen en implementeren, en daarmee een bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de patiëntveiligheid.

Methode

In dit project wordt met behulp van actieonderzoek binnen de spoedeisende hulp van Gelre Ziekenhuizen een nieuwe werkstructuur ontwikkeld en geïmplementeerd. Binnen het actieonderzoek worden meerdere cycli doorlopen en participeren zorgprofessionals van de afdeling actief.

Verwacht resultaat

Over de bevindingen van dit project wordt een onderzoeksrapport en wetenschappelijk artikel geschreven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Gelre Ziekenhuizen