Afgesloten
2007

Tweede evaluatie wet inzake bloedvoorziening, 2007

Duur: mei 2007 - december 2007

De Wet inzake bloedvoorziening (Wibv) is in 1998 in werking getreden. Het doel van de Wibv is het verzekeren van de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed en bloedproducten, waarbij bloedproducten kunnen worden onderscheiden in kort en lang houdbare producten. Dit doel dient vorm te krijgen via ministeriële verantwoordelijkheid, een centraal aangestuurde bloedvoorzieningsorganisatie en landelijke zelfvoorziening met vrijwillig en om niet gegeven bloed dat wordt bewerkt en geleverd onder hoge eisen aan veiligheid, doelmatigheid en kwaliteit. Dit leidde tot een herinrichting van de bloedvoorziening. In de wet is opgenomen dat de werking van de wet regelmatig wordt geëvalueerd. In 2003 is de Wibv voor de eerste keer geëvalueerd. In deze evaluatie werd buitengewoon positief geoordeeld over de werking van de wet, maar werden ook een aantal mogelijke knelpunten rond de uitvoering genoemd en punten die, ondanks het positieve oordeel, toch in de gaten zouden moeten worden gehouden.

De probleemstelling voor deze tweede evaluatie is in hoeverre de Wibv en de uitvoering bijdragen aan de doelstellingen van de Wibv. Hierbij komende volgende thema’s aan de orde:
1. De kwaliteit en veiligheid van bloed en (kort en lang houdbare) bloedproducten;
2. het systeem van zelfvoorziening van bloed en (kort en lang houdbare) bloedproducten;
3. de verhouding tussen het streven naar zelfvoorziening van lang houdbare producten en de private uitvoering ervan;
4. de knelpunten die werden gesignaleerd in het eerste evaluatieonderzoek;
5. de verhouding van de Wibv tot de Europese regelgeving, met name de Europese richtlijn bloed c.a. en regels inzake het vrije verkeer van goederen en diensten.

Een wetsevaluatie vraagt per definitie om een multidisciplinaire aanpak. De uitvoering van deze evaluatie vindt plaats aan de hand van een empirische- en een juridische analyse. De empirische analyse zal daarbij met name bestaan uit een documentanalyse, consultatie van sleutelfiguren en het uitzetten van een internet enquête onder personen die de verantwoording voor bloedproducten in ziekenhuizen hebben. De juridische analyse zal bestaan uit de consultatie van sleutelfiguren en de analyse van communautaire documenten.
De eindrapportage zal, aan de hand van de empirische- en de juridische anal
yse, inzicht geven in hoeverre de Wibv en de uitvoering daarvan bijdragen aan de doelstellingen van de wet. Tevens wordt er in deze rapportage naar een relatie tussen de empirische en juridische bevindingen gezocht.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
prof.mr. J.C.J. Dute van de Universiteit van Amsterdam