Project
Start
januari 2023

Verankering van sekse- en genderonderzoek in dementiezorg

Duur: jan 2023 - jul 2024

Achtergrond
Sekse en gender hangen samen met de zorg die mensen met dementie en hun mantelzorgers wensen en krijgen. In onderzoek wordt daar echter nog weinig rekening mee gehouden. Ook is er nog weinig aandacht voor de wisselwerking met andere vormen van diversiteit (bijv. leeftijd en culturele achtergrond).

Doel
Het hoofddoel van dit project is het verankeren van een structurele gendersensitieve en intersectionele aanpak in toekomstig dementieonderzoek en daarmee verbetering van de (onderzoeks)praktijk.

Subdoelen
1. Inzicht geven in kenmerken die te maken hebben met sekse, gender en andere vormen van diversiteit die van belang zijn voor mantelzorgers van mensen met dementie.
2. Inzicht geven in kenmerken die te maken hebben met sekse, gender en andere vormen van diversiteit die van belang zijn voor het ondersteuningsaanbod van mantelzorgers van mensen met dementie.
3. Het context-specifiek maken en implementeren van een gevalideerd instrument en richtlijnen in toekomstig dementieonderzoek.
4. Het verbeteren van de onderzoekspraktijk door de inzichten uit dit project te verspreiden onder andere onderzoekers.
5. Het meer sekse- en gendersensitief maken van universitair, hbo- en mbo-onderwijs voor zorgprofessionals.
6. Het verbeteren van het ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Methode
Middels focusgroepen met de doelgroep de vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar toepassing in de praktijk gemaakt worden. Daarnaast zullen er aanknopingspunten ontwikkeld worden om onderzoeksdesign in dementiezorg en ondersteuningsopties van mantelzorgers meer gendersensitief te maken.

Verwacht resultaat
Een rapport met de onderzoeksbevindingen en de vertaling van deze bevindingen naar de praktijk en het onderwijs.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Alzheimer Nederland; Amsterdam UMC; ZonMW: programma commissie voor Gender en Gezondheid; Hogeschool Inholland; MBO Rijnijssel, ROC Nijmegen