Start
januari 2023

Verankering van sekse- en genderonderzoek in dementiezorg

Duur: jan 2023 - jul 2024  

Achtergrond

Sekse en gender hangen samen met de zorg die mensen met dementie en hun mantelzorgers wensen en krijgen. In onderzoek wordt daar echter nog weinig rekening mee gehouden. Ook is er nog weinig aandacht voor de wisselwerking met andere vormen van diversiteit (bijvoorbeeld leeftijd en culturele achtergrond).

Doel

Het hoofddoel van dit project is het verankeren van een structurele gendersensitieve en intersectionele aanpak in toekomstig dementieonderzoek en daarmee het verbeteren van de (onderzoeks)praktijk.

Subdoelen

Er zijn zes subdoelen te onderscheiden:

  1. inzicht geven in kenmerken die te maken hebben met sekse, gender en andere vormen van diversiteit die van belang zijn voor mantelzorgers van mensen met dementie
  2. inzicht geven in kenmerken die te maken hebben met sekse, gender en andere vormen van diversiteit die van belang zijn voor het ondersteuningsaanbod van mantelzorgers van mensen met dementie
  3. contextspecifiek maken en implementeren van een gevalideerd instrument en richtlijnen in toekomstig dementieonderzoek
  4. verbeteren van de onderzoekspraktijk door de inzichten uit dit project te verspreiden onder andere onderzoekers
  5. meer sekse- en gendersensitief maken van onderwijs voor zorgprofessionals, op universitair niveau, hbo-niveau en mbo-niveau
  6. verbeteren van het ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Methode

We houden focusgroepen met de doelgroep om de vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar toepassing in de praktijk te maken.
Tegelijkertijd ontwikkelen we een aantal handvatten voor het meer gendersensitief maken van onderzoeksdesign bij dementie-onderzoek, met name waar het gaat om ondersteuningsopties van mantelzorgers.

Resultaat

Een rapport met de onderzoeksbevindingen en met de vertaling van deze bevindingen naar de praktijk en het onderwijs.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Alzheimer Nederland; Amsterdam UMC; ZonMw - programmacommissie voor Gender en Gezondheid; Hogeschool Inholland; MBO Rijnijssel, ROC Nijmegen