Afgesloten
2013

Verbeteren van capaciteitsraming van zorgberoepen in de Nederlandse gezondheidszorg, 2010-2013

Duur: jan 2010 - dec 2013

Achtergrond
Wereldwijd en sinds lange tijd is het tekort aan personeel in de gezondheidszorg een grote zorg van beleidsmakers in de gezondheidszorg, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties. In een constant tempo worden beleids- en marktinitiatieven genomen om deze problemen aan te pakken, uiteraard door personeelsplanning, maar ook indirect door veranderende bestuursstructuren, financiële regelgeving, logistiek en intermediaire actoren zoals zorgverzekeraars. Het wordt algemeen erkend dat personeelsplanning een belangrijk instrument is om tekorten (en overaanbod) binnen de onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg te beheersen, met name door het aantal op te leiden of te verminderen. Hoewel er veel variatie lijkt te zijn in het niveau en het systeem van planning van gezondheidspersoneel tussen landen, is er tot nu toe weinig bekend over het potentiële of relatieve succes ervan. Nederland is een van de landen met een relatief lange traditie van mankrachtplanning in de gezondheidszorg en is daarom een ​​interessante casus om te bestuderen.

Onderzoeksvragen
1. Hoe kunnen we het systeem van gezondheidsplanning voor huisartsen in Nederland beschrijven, wat zijn de belangrijkste systemische en beleidsuitgangspunten, hoe heeft dit systeem zich historisch ontwikkeld en wat is de kracht van de huidige schattingstechnieken?
2. Wat is de robuustheid van het model voor de personeelsplanning van huisartsen met betrekking tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor huisartsen, zoals de dynamiek van de loopbaan van huisartsen, veranderende pensioenleeftijd van huisartsen, substitutie tussen huisarts en verpleegkundig specialist, evenals lokale /regionale variatie?
3. Evaluatie van de afgelopen 10 jaar, hoe het Nederlandse model/systeem voor de planning van gezondheidspersoneel voor huisartsen kan worden verbeterd, zowel wat betreft systemische als beleidsprincipes?

Methode
Voor dit promotieproject zal een reeks papers worden geschreven, die zal worden overkoepeld door een inleidend en afsluitend hoofdstuk. Voor de 3 verschillende onderzoeksvragen zullen verschillende theorieën en methoden worden toegepast. Om het Nederlandse model voor mankrachtplanning te beschrijven, zal een ‘dikke’ methodologische beschrijving worden gemaakt, evenals een historische analyse van de Nederlandse arbeidsmarkt voor huisartsen. Daarnaast zullen twee empirische studies worden uitgevoerd met behulp van NIVEL huisartsenregistratiedatabases die gedetailleerde gegevens bevatten over de huisartscarrière sinds 1980. Met behulp van deze gegevens zal de voorspelbaarheid van het mankrachtplanningsmodel worden geanalyseerd, evenals een longitudinale analyse. Ten slotte zal een beleidsevaluatiemodel worden ontwikkeld, evenals een innovatieonderzoek voor gezondheidspersoneel in Nederland.

Resultaten
De volgende wetenschappelijke artikelen (voorlopige titels, Egnelstalig) zijn gepland:
1. A model for planning the health workforce in the Netherlands: the GP as an example
2. A historical analysis of the planning process of inflow in GP training in the Netherlands: between policy and practice
3. Predictive power of the manpower planning model in the Netherlands
4. Motives for early retirement of self-employed GPs: a comparative study of two periods
5. Longitudinal analysis of GP careers
6. Modeling substitution for manpower planning
7. Regional differences/variations in manpower planning
8. Comparative analysis of (Dutch) simulation models

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van OC&W