Start
2015

Zorgen voor eenduidige cijfers over ziekten en zorg: afstemming Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en RIVM in methoden en rapportages, 2015 - doorlopend

Duur: 2015 - doorlopend

Achtergrond

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een onderdeel van de activiteitenbegroting die het Nivel ontvangt van het ministerie van VWS.

Het RIVM vervaardigt kennisproducten in opdracht van het ministerie van VWS voor onder meer de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen en de website volksgezondheidenzorg info (VZinfo). Voor deze kennisproducten maakt het RIVM veelvuldig gebruik van gegevens afkomstig uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het Nivel rapporteert echter zelf ook op basis van gegevens uit Nivel Zorgregistraties.

Doordat verschillende methoden worden gebruikt bij het RIVM en bij het Nivel, bestaat het risico dat verschillende resultaten naar buiten worden gebracht op basis van dezelfde onderliggende gegevens. Ook al kunnen hier zeer plausibele verklaringen voor worden aangevoerd, beide partijen vinden dat in principe onwenselijk. De buitenwereld heeft behoefte aan eenduidige cijfers over volksgezondheid en zorg.

Doel

Verbeteren van de afstemming tussen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en RIVM, tot uitdrukking komend in:

  • Door Nivel en RIVM breed gedragen methodologie voor het berekenen en presenteren van (trend)cijfers over morbiditeit en zorggebruik in de huisartsenpraktijk;
  • Gezamenlijke publicaties van morbiditeitcijfers en zorggebruik in de huisartsenpraktijk;
  • Continu overzicht van het gebruik van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bij het RIVM en eventuele knelpunten daarbij.

Werkwijze

Jaarlijks terugkerende werkzaamheden:

  • Leveren van morbiditeitscijfers op basis van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, uitgesplitst naar leeftijd- en geslachtscategorieën;
  • Leveren van cijfers over het aantal mensen met een chronische ziekte en comorbiditeit voor VZinfo;
  • Leveren van gestandaardiseerde morbiditeitscijfers ten behoeve van trends VZinfo;
  • Leveren van kerncijfers voor De Staat van Volksgezondheid en Zorg;
  • Onderhouden van documentatie over de gebruikte methodes en algemene informatie over Nivel Zorgregistratie voor de website van het RIVM;
  • Adviseren bij RIVM-onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens van Nivel Zorgregistraties, zoals VZinfo, VTV, Kosten van Ziekten en Regiobeeld.nl

Daarnaast worden in overleg jaarlijks nieuwe werkzaamheden en innovaties besproken en opgenomen in het werkplan. Het werkplan wordt elk jaar geëvalueerd en geactualiseerd.  

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nivel / RIVM
Projectpartners
RIVM