Publicatie

Publicatie datum

Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race = Activeren van inactieve burgers in de georganiseerde sportomgeving: een weg met hindernissen.

Ooms, L. Activating inactive citizens through the organized sports setting: a hurdle race = Activeren van inactieve burgers in de georganiseerde sportomgeving: een weg met hindernissen. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Te weinig bewegen is een wereldwijd probleem. Lichamelijke inactiviteit verhoogt het risico op het krijgen van allerlei chronische ziekten en vroegtijdig overlijden. Daarom is er behoefte aan strategieën om meer bewegen onder inactieve doelgroepen te stimuleren. Om dit te bereiken, kiest men steeds vaker voor een setting-gerichte aanpak. De georganiseerde sportsector, en met name sportverenigingen, wordt als een kansrijke omgeving gezien om bewegen onder inactieve groepen in de bevolking te stimuleren. Het hoofddoel van dit proefschrift was te onderzoeken of en hoe sportbonden en sportverenigingen succesvol kunnen bijdragen aan het in beweging brengen van inactieve mensen. Hiervoor zijn veertien Nederlandse sportprogramma’s, die als doel hadden om de sportparticipatie onder inactieve mensen te verhogen, onderzocht. Deze programma’s zijn ontwikkeld door tien sportbonden in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en uitgevoerd door verschillende sportverenigingen in Nederland (periode 2008-2011). Het onderzoek in dit proefschrift richtte zich op de effecten van deelname aan twee NASB-sportprogramma’s op het beweeggedrag van deelnemers en de kenmerken van deelnemers die meer zijn gaan bewegen. Daarnaast is gekeken naar de factoren die van invloed zijn op de implementatie en borging van de sportprogramma’s. Het onderzoek vond plaats tijdens de gesubsidieerde implementatiefase van drie jaar en zes en half jaar na beëindiging van de subsidie. Voor het onderzoek zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt.