Publicatie

Publicatie datum

Centra centraal: onderzoek naar kwaliteitskenmerken van gezondheidscentra en de produktiecijfers van huisartsen.

Ros, C.C., Hutten, J.B.F., Groenewegen, P.P. Centra centraal: onderzoek naar kwaliteitskenmerken van gezondheidscentra en de produktiecijfers van huisartsen. Utrecht: NIVEL, 1996. 107 p.
In dit onderzoek staan de gezondheidscentra in Nederland centraal. De subsidie die deze samenwerkingsverbanden van hulpverleners in de eerste lijn ontvangen van de Ziekenfondsraad zou begin jaren negentig worden afgebouwd. Een goed beeld van hoe de centra functioneerden ontbrak echter. Het NIVEL kreeg de opdracht in kaart te brengen in hoeverre gezondheidscentra aan de LVG-kwaliteitskenmerken voldeden. In het algemeen blijken gezondheidscentra in hoge mate te voldoen aan de kwaliteitskenmerken. De hulpverleners van de verschillende disciplines zijn beter in staat gestructureerd, volgens protocollair afspraken samen te werken dan hulpverleners die in principe monodisciplinair werken. Daarnaast zijn de produktiecijfers van de huisartsen in gezondheidscentra onderzocht. Uit diverse bronnen blijkt dat huisartsen in gezondheidscentra minder verwijzen dan huisartsen buiten centra. Wat betreft het voorschrijfgedrag is er een minder duidelijk beeld, maar specifieke onderzoeken waarbij duidelijk is om welk soort centra het gaat, namelijk BSG-gesubsidieerd met eigen apotheek, geven wel een indicatie dat de centra minder voorschrijven. Over het aantal verrichtingen en het aantal verpleegdagen zijn te weinig gegevens bekend om een eenduidige conclusie te trekken.