Publicatie

Publicatie datum

Cliëntgebonden samenwerking over de grenzen van organisaties: tabellen.

Dieteren, C.M., Veer, A.J.E. de, Groot, K. de. Cliëntgebonden samenwerking over de grenzen van organisaties: tabellen. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 7 p.
Download de PDF
Begin 2017 ontvingen 1756 deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging via de mail een vragenlijst over cliëntgebonden samenwerking met zorgverleners of vrijwilligers uit andere organisaties. Hoe verloopt de afstemming en samenwerking met deze andere organisaties? Welke knelpunten ervaart de zorgverlener? Er zijn 761 vragenlijst ingevuld teruggestuurd (respons 43%). De analyses zijn gebaseerd op een selectie van de respondenten, namelijk iedereen die het afgelopen half jaar zorg verleende aan één of meerdere cliënten waar ook professionals uit een andere organisatie bij betrokken waren. Dat geldt voor 447 respondenten, ofwel 58,7% van de totale groep. De analyses zijn gedaan met Stata 14.0. We spreken van statistisch significant als p<.01.
Gegevensverzameling