Publicatie

Publicatie datum

De monitoring van het beleid van thuiszorginstellingen ten aanzien van thuiszorgtechnologie: tussenrapport.

Leemrijse, C., Greft, A. van der, Dekker, J. De monitoring van het beleid van thuiszorginstellingen ten aanzien van thuiszorgtechnologie: tussenrapport. Utrecht: NIVEL, 2001.
Download de PDF
Van de thuiszorginstellingen zegt 12 % bij meer dan 20 cliënten per maand een tillift te gebruiken. In 1999 was dat nog 2 %. Meer instellingen dan in 1999 hebben standaardprocedures voor het gebruik van tilliften op papier staan. Ook hebben ze vaker een procedure om thuiszorg te weigeren aan patiënten die zich verzetten tegen het gebruik van een tillift als dit naar het oordeel van de thuiszorginstelling wel nodig is (een zorgweigeringsprocedure). Deze wordt overigens zelden of nooit toegepast.
Het ZON-programma thuiszorgtechnologie wil de mogelijkheden voor behan-deling, verpleging en verzorging van mensen in hun eigen huis verbeteren. Daartoe richt het zich op innovatie en doelmatige inzet van thuiszorgtechnologie in het algemeen en op drie technologieën in het bijzonder: tilliften, steunkous-aantrekkers, en de infusie van anti-microbiële geneesmiddelen. ZON wil het gebruik daarvan bevorderen, het Nivel onderzoekt of ZON daarin slaagt.
De onderzoekers kijken of thuiszorginstellingen beleid hebben ten aanzien van tilliften, steun-kous-aantrekkers en infusietechnologie--- en wat de belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van deze technologieën zijn.
In dit rapport wordt de tussenmeting gepresenteerd. De voormeting vond plaats in 1999. Alle gegevens zijn afkomstig van zelfrapportage van de instellingen. Het daadwerkelijk gebruik van deze drie technologieën zal bij de nameting worden bepaald (publicatie eind 2002).
Het gebruik van tilliften en steunkousaantrekkers is in 2000 duidelijk toegenomen ten opzichte van 1999, er is meer beleid over en de scholing van de thuiszorgmedewerkers is verbeterd. Duidelijke aan-dachtspunten blijven het op peil houden van de deskundigheid in het gebruik van de technologieën en de organisatie en samenwerking. Bij de tilliften en steunkousaantrekkers lijkt ook de acceptatie van de cliënt nog niet optimaal te zijn. Bij het gebruik van steun-kous-aantrekkers en het gebruik van infusietechnologie komen ook de financiële problemen nog duidelijk naar voren.
De gevonden toename in beleid ten aanzien van tilliften en steunkousaantrekkers hangt waarschijnlijk samen met de toenemende werkdruk van verpleegkundigen en het hoge arbeidsverzuim onder deze beroepsgroep. Die kunnen leiden tot maatregelen die het werk van verpleegkundigen en verzorgenden kunnen verlichten