Publicatie

Publicatie datum

De perceptie van huisartsen op duurzame praktijkvoering.

Tuyl, L. van, Zinger, N., Knottnerus, B. De perceptie van huisartsen op duurzame praktijkvoering. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde: 2023(5), p. 44-55.
Download de PDF
Achtergrond
Huisartsen zijn in meerdere opzichten een belangrijke schakel in het vergroenen van de gezondheidszorg. Maar wat zijn de percepties van huisartsen ten aanzien van verduurzaming van hun praktijkvoering en wat hebben zij nodig om met dit thema aan de slag te gaan? Dit artikel beschrijft de resultaten van een grotendeels kwalitatieve verkenning naar de percepties, attitudes en intenties van Nederlandse huisartsen met betrekking tot hun rol in de verduurzaming van de gezondheidszorg.

Methode
De uitkomsten van drie online focusgroep discussies bestaande uit praktiserend huisartsen, een niet-praktiserende huisarts-docent en een praktijkmanager werden geanalyseerd aan de hand van de theorie van gepland gedrag.

Resultaten
Thema’s die naar voren komen wat betreft persoonlijke attitude hebben betrekking op het bewust verduurzamen van dagelijkse activiteiten in het kader van duurzame praktijkvoering, zoals afval scheiden, de fiets als vervoersmiddel en bewuste omgang met het energieverbruik. Bij het voorschrijven van medicatie worden effectiviteit voor de individuele patiënt en patiënttevredenheid geprioriteerd boven duurzaamheid. De druk om te verduurzamen wordt voornamelijk uit de samenleving ervaren en nauwelijks vanuit de individuele patiënt. Deelnemers ervaren weinig invloed te hebben op een groot aantal factoren die de duurzaamheid van de zorgverlening ondermijnen. Zo voelen sommigen zich afhankelijk van (weinig duurzame) protocollen, voorgeschreven houdbaarheidsdatums, (on)mogelijkheden tot financiering van duurzame(re) initiatieven en de geringe kennis om duurzamere keuzes te maken.

Conclusie
Hoewel deelnemers in wisselende mate actief met duurzame praktijkvoering bezig zijn, bestaat er een unanieme behoefte aan meer kennis en ondersteuning rondom dit thema. Daarbij is het betrekken van de patiënt een uitdaging.