Publicatie

Publicatie datum

De wenselijkheid van erkende specialisatie binnen de logopedie: een verkennende studie.

Leemrijse, C., Ende, C.H.M. van den. De wenselijkheid van erkende specialisatie binnen de logopedie: een verkennende studie. Utrecht: NIVEL, 2003.
Download de PDF
Logopedisten willen zich beter kunnen profileren door erkenning voor specialistische opleidingen en werkervaring. Wanneer een logopedist deskundig is op een specifiek terrein (zoals dyslexie, gehoorstoornissen, stotteren en taalontwikkelingsstoornissen) kan hij of zij met deze erkenning beter de aandacht vestigen op zijn kwaliteiten richting cliënt, verwijzers, collega's of zorgverzekeraars.
Dit blijkt uit NIVEL onderzoek naar de wenselijkheid van specialisatie in de logopedie in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Voor het onderzoek zijn 3 groepsinterviews gehouden met logopedisten werkzaam op verschillende terreinen van de gezondheidszorg en het onderwijs. Hieruit blijkt dat de logopedisten een systeem van erkende specialisatie wenselijk vinden. Gespecialiseerde logopedisten, dat wil zeggen met een erkend diploma, kunnen sneller netwerken en zijn hierdoor minder afhankelijk van persoonlijke contacten en mond tot mond reclame.
De ontwikkeling van zo'n systeem is volgens het NIVEL niettemin een complexe zaak. Vaak is er overlap tussen de verschillende aandoeningen waardoor het moeilijk is om de specialistische werkterreinen voor de logopedist af te bakenen.
Een eerste stap naar erkende specialisatie zou het vormen van Werkgroepen van gespecialiseerde logopedisten kunnen zijn die zich aansluiten bij de NVLF. Deze werkgroepen zouden de specialisaties helder moeten omschrijven. Een werkgroep kan zich bijvoorbeeld bezighouden met dyslexie en een andere werkgroep met gehoorstoornissen. Vervolgens kunnen deze werkgroepen doorgroeien naar erkende specialisaties. Het samenstellen van dergelijke werkgroepen is echter moeilijk. Van de circa 4000 logopedisten werkt 75 procent minder dan drie dagen per week. Ook wonen de gespecialiseerde logopedisten vaak ver verspreid van elkaar.
Een andere mogelijkheid voor de toekomst zijn masteropleidingen die voldoen aan de eisen van een opleiding tot specialist binnen een specifiek werkterrein van de logopedie. Vooralsnog zal het initiatief voor een dergelijk systeem van erkende specialisatie echter vanuit de logopedisten zelf moeten komen.