Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen van cliënten met de Hulp bij het Huishouden: landelijke meting met de CQ-index Hulp bij het Huishouden 2014.

Bos, N., Hoek, L. van der, Plass, A.M., Boer, D. de. Ervaringen van cliënten met de Hulp bij het Huishouden: landelijke meting met de CQ-index Hulp bij het Huishouden 2014. Utrecht: NIVEL, 2015. 48 p.
Download de PDF
Cliënten hebben over het algemeen goede ervaringen met hulp bij het huishouden. Vanaf 2007 zijn gemeentes daar in toenemende mate verantwoordelijk voor. Dit zou kunnen leiden tot verschillen tussen gemeenten. Onderzoek onder 4.439 cliënten laat echter geen verschillen zien tussen gemeentes in de ervaren kwaliteit van de hulp bij het huishouden.

Geringe verschillen
“De zorg dat burgers in de ene gemeente betere ondersteuning krijgen dan in de andere is op dit moment ongegrond”, legt NIVEL-onderzoeker Dolf de Boer uit. De dataverzameling heeft eind 2014 plaatsgevonden onder 47 verschillende zorgaanbieders in 41 gemeenten. Daarmee geeft dit onderzoek een beeld van de effecten van decentralisatie en vormt het tegelijkertijd een nulmeting die kan worden gebruikt om de effecten van de huidige stelselwijziging te monitoren.

Grotere rol
Vanaf begin 2015 hebben gemeentes een nog grotere rol gekregen bij de ondersteuning van kwetsbare mensen. Dat maakt het extra belangrijk goed in de gaten te houden hoe het staat met de kwaliteit van de hulp bij het huishouden. Vooral de mate van deskundigheid van de hulp bij het huishouden en de kwaliteit van de afspraken lijken gemeente-afhankelijk zijn.

Zelfredzaamheid van cliënten
De ervaringen van cliënten met hulp bij de huishouding zijn tweejaarlijks getoetst. De goede ervaringen die cliënten in 2014 rapporteerden komen overeen met eerdere periodes. Een opvallend verschil echter was dat de cliënten die deelnamen aan het huidige onderzoek ouder en minder gezond waren in vergelijking met de deelnemers in voorgaande jaren.