Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie griepcampagne 2001.

Tacken, M., Bakker, D. de, Verheij, R., Mulder, J., Hoogen, H. van den, Braspenning, J. Evaluatie griepcampagne 2001. Utrecht/Nijmegen: NIVEL, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Werkgroep Onderzoek Kwaliteit, 2002. 19 p.
Download de PDF
In de winter van 2001 is 17 procent van de Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen influenza. Dat was in 2000 vrijwel evenveel (17,1 %). Van de risicopopulatie is in 2001 75 % gevaccineerd, ook dit is slechts een klein verschil met het jaar ervoor (76%). In 2001 was 22,6% van de bevolking aangemerkt als risicopatiënt. Dat blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van de griepvaccinatiecampagne door het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). Deze evaluatie is verricht in opdracht van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), dat de gehele griepvaccinatiecampagne (het zogenaamde nationaal programma grieppreventie) financiert.

Een influenza-epidemie betekent voor Nederland een groot volksgezondheidsprobleem. Influenza-complicaties doen zich vooral voor bij patiënten met hart- of longaandoeningen, met diabetes mellitus, met chronische nierinsufficiëntie, met terugkerende stafylokokkeninfecties en bij mensen van 65 jaar en ouder. Zij vormen samen de risicopopulatie. Vaccinatie tegen influenza (de ‘griepprik’) verlaagt zowel ziekte als sterfte ten gevolge van (complicaties van) influenza. Vandaar dat de meeste hoogrisicopatienten elk jaar door hun huisarts worden uitgenodigd om zich tegen influenza te laten vaccineren.
Sinds 1997 is de vaccinatiegraad van deze risicopopulatie min of meer stabiel, terwijl de vaccinatiegraad van de totale populatie is toegenomen van 12,7% naar 17,0%. Na jaren van groei lijkt de omvang van de risicopopulatie zich nu te stabiliseren. Deze gegevens zijn van belang om een goede schatting te kunnen maken van het aantal benodigde griepvaccins.

De vaccinatiegraad verschilt per risicogroep. De vaccinatiegraad van de risicogroepen cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus is hoog ten opzichte van de andere risicogroepen. De vaccinatiegraad van de risicogroep recidiverende stafylokokkeninfecties is het laagst. In de groep van 65 jaar en ouder blijkt de vaccinatiegraad hoger te zijn als er naast de leeftijdsindicatie nog een andere medische indicatie voor de griepvaccinatie bestaat.

De influenza-vaccinatiegraad van de risicopopulatie is in de afgelopen jaren eerst licht gestegen tot 76%, maar is in 2001 weer licht gedaald tot 75%. Het CVZ heeft in deze trend geen aanleiding gezien tot beleidswijzigingen voor de griepvaccinatiecampagne die deze maand van start is gegaan. Om een eventuele structurele terugval van de vaccinatiegraad tijdig te signaleren is het volgens de onderzoekers zaak om de influenzavaccinatiecampagne op de agenda te houden.
Gegevensverzameling