Publicatie

Publicatie datum

Het gebruik van aanbevolen meetinstrumenten in de fysiotherapiepraktijk. Weten is nog geen meten!

Pisters, M.F., Leemrijse, C. Het gebruik van aanbevolen meetinstrumenten in de fysiotherapiepraktijk. Weten is nog geen meten! Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie: 2007, 117(5), 176-181
Doel: 1. Inzicht krijgen in de attitude van fysiotherapeuten ten aanzien van meetinstrumentengebruik in hun dagelijkse praktijkvoering. 2. Vaststellen welke meetinstrumenten uit de KNGF-richtlijnen gebruikt worden binnen de fysiotherapie en in hoeverre deze meetinstrumenten gebruikt worden. Methode: Aan 93 fysiotherapeuten die deelnemen aan de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) werd gevraagd een schriftelijke vragenlijst in te vullen over het gebruik van meetinstrumenten. Door middel van deze vragenlijst werd in kaart gebracht: 1. de attitude van fysiotherapeuten ten aanzien meetinstrumentengebruik, 2. het gebruik van de meetinstrumenten uit de KNGF-richtlijnen, en 3. redenen om wel of geen gebruik te maken van meetinstrumenten uit de KNGF-richtlijnen. Met behulp van beschrijvende statistiek werd de attitude en het gebruik van meetinstrumenten weergegeven. Resultaten: Van de 93 fysiotherapeuten heeft 83% de vragenlijst geretourneerd. De score op de Attitudevragenlijst voor Meetinstrumentgebruik Fysiotherapie was positief (gem. 68,3; SD = 10,7). Het merendeel (84%) van de fysiotherapeuten gaf aan wel eens gebruik te maken van meetinstrumenten, met als belangrijkste motivatie betere objectivering van het behandelresultaat. Het meest gebruikte meetinstrument was de Visuele Analoge Schaal (VAS). Dit instrument werd door 66% van de respondenten regelmatig of altijd gebruikt bij patiënten bij wie het instrument van toepassing was. Als belangrijkste reden om geen meetinstrumenten te gebruiken werden genoemd: onnodige belasting voor de patiënt, onvoldoende kennis over het gebruik van meetinstrumenten, moeite met interpretatie van de resultaten en een te grote tijdsinvestering.
Conclusie: Fysiotherapeuten hebben een positieve attitude ten aanzien van het gebruik van meetinstrumenten in de praktijk. Het ruime merendeel van de fysiotherapeuten maakt wel eens gebruik van meetinstrumenten, maar het daadwerkelijk gebruik van de aanbevolen meetinstrumenten uit de KNGF-richtlijnen is relatief laag. (aut. ref.)
Gegevensverzameling