Publicatie

Publicatie datum

Het VGZ Verzekerdenpanel: achtergronddocument en basisgegevens 2006.

Hendriks, M., Delnoij, D.M.J., Groenewegen, P.P. Het VGZ Verzekerdenpanel: achtergronddocument en basisgegevens 2006. Utrecht: NIVEL, 2006. 41 p.
Download de PDF
Het VGZ Verzekerdenpanel is een accesspanel bestaande uit 11.698 mensen die verzekerd zijn bij VGZ. Dit is ongeveer 1% van de gehele VGZ-populatie. Het panel is door het NIVEL en Zorgverzekeraar VGZ (onderdeel van VGZ-IZA-Trias) opgezet om inzicht te krijgen in de wensen van verzekerden met betrekking tot de zorg en de dienstverlening van zorgverzekeraars en in het keuzegedrag van verzekerden op de zorgverzekerings¬markt. Welke mensen van zorgverzekeraar wisselen en hoe mensen een zorgverzekeraar kiezen zijn door de invoering van het nieuwe zorgstelsel begin 2006 belangrijke thema’s geworden. In het rapport worden de doelstelling en werkwijze van het panel en de achtergrondkenmerken van de panelleden beschreven.

Samenstelling van het panel:
De helft van de panelleden is man en de meeste mensen (83%) zijn tussen de 40 en 79 jaar oud. Het overgrote deel van de panelleden is autochtoon (91%). 67% van de panelleden woont met een partner, 27% woont alleen en 15% heeft thuiswonende kinderen. Bijna driekwart (73%) van de panelleden woont in Noord-Brabant of Limburg. 52% is met pensioen en 29% heeft betaald werk.
Wat betreft de zelf-gerapporteerde gezondheid blijkt dat de meeste panelleden hun gezondheid goed tot uitstekend vinden. 78% geeft aan dat ze één of meerdere ziek¬ten of aandoeningen hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden.
Als laatste zijn er gegevens bekend over de inschrijving bij VGZ. 80% is 10 jaar of langer bij VGZ verzekerd. 62% is individueel verzekerd bij VGZ. De meeste mensen hebben naast de basisverzekering tevens een aanvullende verzekering afgesloten (97%) en hebben gekozen voor een verzekering zonder eigen risico (90%).

Representativiteit van het panel:
Het VGZ Verzeker¬den¬panel bevat meer oudere mensen dan de Nederlandse bevolking. De groep 65-plussers is in het panel bijna vier keer zo groot. Ook is de groep niet-westerse allochtonen in het panel relatief klein. De mensen die met partner maar zonder kinderen wonen en de mensen die met pensioen zijn zijn oververtegenwoordigd in het panel. Relatief veel panelleden wonen in Zuid-Nederland. Ook rappor¬teerden de panelleden een slechtere gezondheid dan de Nederlandse bevolking. Als laatste dient opgemerkt te worden dat de meeste panelleden reeds meer dan 10 jaar verzekerd zijn bij VGZ en dat ze vaker indivi¬dueel verzekerd zijn dan leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg (een landelijk representatief panel qua leeftijd en geslacht).
Veel van de bovengenoemde verschillen kunnen worden verklaard doordat relatief veel ouderen lid zijn geworden van het panel. Ook zijn met name de meer trouwe klanten van VGZ lid. Dit betekent dat de gegevens die in de toekomst worden verzameld met behulp van het panel niet zonder meer te generaliseren zijn naar de gehele Nederlandse bevolking. Dit probleem kan eventueel voorkomen worden door bij toekomstige peilingen een steekproef te trekken die representatief is voor de Nederlandse bevolking. Een andere optie is om verzamelde gegevens te wegen naar een standaardpopulatie.

Onderzoeksmethode:
Het VGZ Verzekerdenpanel is een zogenaamd accesspanel, dat bestaat uit een groot aan¬tal personen dat zich bereid verklaart regelmatig vragen te beantwoorden en over wie een aantal basisgegevens bekend is. De leden voor het VGZ Verzekerdenpanel zijn geworven onder alle ver¬zekerden van VGZ via een oproep in het GezondVGZMagazine van februari 2006. Dit blad wordt opgestuurd naar alle VGZ verzekerden en is tevens te krijgen in de zorgkantoren van VGZ.
Uit het panel worden voor afzonderlijke peilingen steekproeven getrokken, waarbij eventueel eerst een selectie wordt gemaakt op grond van de bekende achtergrondkenmerken. De peilingen zijn onder te verdelen in algemene peilingen en marketingpeilingen. NIVEL heeft de verantwoordelijkheid over de algemene peilingen en deze peilingen gaan onder andere over de volgende thema's: het keuzegedrag van verzekerden, de loyaliteit aan de zorgverzekeraar en de rol van collectiviteiten. Ook wordt onderzocht hoe mensen reageren indien zij ontevreden zijn over hun zorgverzekeraar: stappen ze over naar een andere zorgverzekeraar of brengen ze hun onvrede onder de aandacht bij de huidige zorgverzekeraar?
Gegevensverzameling