Publicatie

Publicatie datum

Het werkt anders: handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen.

Knapen, J., Grosscurt, R., Schelven, F. van, Boeije, H., Bastiani, H., Helleman, S. Het werkt anders: handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te bevorderen. Utrecht: Nivel, 2020. 46 p.
Download de PDF
Mensen met een zintuiglijke beperking hebben problemen met het vinden en behouden van werk. Ondanks de lage arbeidsparticipatie van mensen met een auditieve of visuele beperking in Nederland, willen veel mensen met een zintuiglijke beperking wel graag (meer) werken. Het geeft hen financiële zekerheid en zelfstandigheid, maar ook zingeving, plezier en sociale contacten. Bevordering van hun arbeidsparticipatie draagt bij aan de naleving van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat tot doel heeft de positie van mensen met een beperking te verbeteren. In Nederland houdt het College voor de Rechten van de Mens toezicht op de naleving en implementatie van dit verdrag.
Het Nivel heeft onderzocht waar de kansen liggen om de arbeidsparticipatie van mensen met een zintuiglijke beperking te vergroten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft ons gevraagd meer inzicht te geven in de knelpunten die mensen met een zintuiglijke beperking ervaren op het terrein van werk en na te gaan wat mogelijke oplossingen zijn om hun arbeidsparticipatie te bevorderen. Dit hebben we onderzocht middels een quick scan van de literatuur, twee focusgroepen met mensen met een visuele of auditieve beperking en interviews met experts op uiteenlopende terreinen van (technologie en) arbeidsparticipatie. Van het onderzoeksteam maakten twee ervaringsdeskundigen deel uit en de resultaten zijn voorgelegd aan de klankbordgroep van het College en verwerkt in deze handreiking.
In deze handreiking bespreken we de 8 grootste knelpunten die mensen met een zintuiglijke beperking tegenkomen bij het vinden en behouden van werk.
De grootste problemen die mensen met een zintuiglijke beperking ervaren zijn 1) onduidelijke wet- en regelgeving, 2) moeite met het vinden van goede informatie en bemiddeling betreffende arbeidsparticipatie, 3) koudwatervrees bij werkgevers, 4) het bespreekbaar maken van de beperking, 5) communicatie op het werk, 6) niet geheel passende functie, 7) niet-passende werkplek, en 8) vermoeidheid op het werk.
Op basis van het onderzoek geven we 6 oplossingen voor het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een zintuiglijke beperking. Werken met een zintuiglijke beperking kan worden bevorderd door: 1) aanpassingen wet- en regelgeving, 2) betere bemiddeling en informatievoorziening, 3) alternatieve sollicitatietrajecten, 4) beterevoorbereiding op de arbeidsmarkt, 5) verbetering van de communicatie, en 6) aanpassingen van de werkomstandigheden. We geven praktische tips en handvatten voor onder meer werkgevers, collega’s, mensen met een zintuiglijke beperking, en iedereen die samenwerkt met mensen met een beperking.
Technologie kan ondersteunen bij het zoeken, vinden en behouden van werk. Mensen met een zintuiglijke beperking ervaren belemmeringen bij het vinden en zoeken van werk, vitaliteit, ontwikkeling en mobiliteit. Technologie kan hen hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door taakondersteuning en eHealth. (Aut. ref.)