Publicatie

Publicatie datum

Implementation and effectiveness of quality systems in Dutch health care organization.

Wagner, C. Implementation and effectiveness of quality systems in Dutch health care organization. Utrecht/Amsterdam: NIVEL, Vrije Universiteit, 1999. 199 p. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
Download de PDF
Een goed functionerend kwaliteitssysteem kan bepaalde aspecten van de zorg die verleend wordt aan bewoners in verpleeghuizen verbeteren.
Het onderzoek is uitgevoerd in ruim elfhonderd zorginstellingen en onder ruim vijfhonderd verpleegkundigen uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Ook de gegevens van twaalfduizend bewoners van 65 verpleeghuizen zijn in het onderzoek betrokken. Op basis hiervan is nagegaan of kwaliteitssystemen van invloed zijn op de dagelijkse zorg van patiënten. Het blijkt dat er enig verband bestaat tussen de invoering van een kwaliteitssysteem en het aantal door patiënten ervaren ongemakken, zoals decubitus (doorliggen) en incontinentie.
In de gezondheidszorg zijn kwaliteitssystemen, gericht op het verbeteren van patiëntenzorg de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Een groot aantal instellingen is op dit moment bezig met de implementatie van kwaliteitssystemen in de dagelijkse zorgverlening. Tot dusver heeft ongeveer één op de tien instellingen alle onderdelen van systematische kwaliteitsbewaking geïntroduceerd. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere het systematisch omgaan met klachten, training van het personeel en het ontwikkelen van standaarden en richtlijnen die door bijvoorbeeld verpleegkundigen in de praktijk kunnen worden gebruikt.
Uit het onderzoek blijkt dat het voor zorginstellingen moeilijk is om een kwaliteitssysteem in te voeren. De introductie van een kwaliteitssysteem verloopt makkelijker als men al gewend is aan werken volgens richtlijnen en protocollen. Ook een informele, veranderingsgerichte sfeer en een decentrale besluitvorming in de instelling bevorderen de invoering van systematische kwaliteitsbewaking. Als leidinggevenden meer ondersteuning bieden en inzichten van verpleegkundigen serieuzer nemen, wordt een belangrijke impuls gegeven aan de invoering van kwaliteitssystemen. Hoge werkdruk, onduidelijke afspraken en weinig draagvlak op de afdelingen kunnen een consequente kwaliteitsbewaking in de weg staan.