Publicatie

Publicatie datum

Interviews met voorloperprojecten voor de ontwikkeling van een PROMs wegwijzer: Kennis uit de praktijk over keuzes en vraagstukken bij het gebruik van PROMs.

Glind, I. van de, Triemstra, M., Lammers, R., Vajda, I., Boer, D. de, Wees, Ph. van der. Interviews met voorloperprojecten voor de ontwikkeling van een PROMs wegwijzer: Kennis uit de praktijk over keuzes en vraagstukken bij het gebruik van PROMs. Utrecht/Nijmegen: Nivel, IQ Healthcare, Patiëntenfederatie Nederland, VSOP, 2018. 28 p.
Lees online
Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs) zijn een weergave van de mening en waardering van de patiënt over zijn eigen gezondheid. Voorbeelden van PROs zijn symptomen, fysiek functioneren, vermoeidheid en kwaliteit van leven. Vragenlijsten om deze uitkomsten te meten worden PROMs genoemd: Patient Reported Outcome Measures. De meeste PROMs zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek, vooral in clinical trials. Maar tegenwoordig worden PROMs steeds meer toegepast in de patiëntenzorg, zoals voor de anamnese en diagnostiek, gezamenlijke besluitvorming en evaluatie van de behandeling. Op geaggregeerd niveau staan PROMs in toenemende mate in de belangstelling om de kwaliteit van zorg transparant te maken en te verbeteren. Vaak wordt gestreefd
naar het gebruik van de PROM voor meerdere doelen tegelijk (in de individuele patiëntenzorg, verbeterinformatie, publieke informatie). Dit is echter niet eenvoudig omdat elk doel andere eisen stelt aan het soort vragenlijst, de meetmethode, het logistieke proces, meetmomenten en analysetechnieken.

In Nederland meten veel partijen patiënt-gerapporteerde uitkomsten, met grote variatie in de toepassing ervan. Het Zorginstituut vindt het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt naar het nut en de relevantie van metingen met PROMs. Dit om een wildgroei te voorkomen, patiënten niet onnodig te belasten en informatie te verzamelen die bruikbaar en valide is voor de beoogde doelen.

Met de PROM-toolbox heeft het Zorginstituut op Zorginzicht.nl een stappenplan gepubliceerd voor de toepassing van PROMs. Het Zorginstituut wil met een nieuw project op een meer beleidsmatig niveau handvatten aanreiken om te bepalen wanneer het wel of niet zinvol is om PROMs te gebruiken voor de verschillende gebruiksdoelen. Dit moet resulteren in een ‘beslisboom’ of ‘wegwijzer’ voor het gebruik van PROMs.

De opdracht van het Zorginstituut is om duidelijk te maken wanneer het zinvol is om PROMs te gebruiken. Dit resulteert in een ‘beslisboom’ die kan helpen bij het maken van keuzes om PROs te meten, voor welke patiëntengroepen en voor welk(e) gebruiksdoelen(en). Hiervoor is inzicht nodig in de stand van de wetenschap en de praktijk ten aanzien van het gebruik en de effecten van PROMs.

Voor dit onderzoek zijn drie vraagstellingen geformuleerd:
1.Wat is de huidige kennis over het gebruik van PROMs voor de verschillende gebruiksdoelen?
2.Wat zijn de ervaringen van voorlopers bij het maken van keuzes voor de verschillende doelen?
3.Hoe kunnen partijen geholpen worden in het maken van keuzes voor zinvol gebruik van PROMs?
In een eerste rapport werkten we de eerste vraagstelling uit door middel van literatuuronderzoek (Van de Glind et al 2018). Dit rapport betreft de uitwerking van de tweede vraagstelling door middel van interviews over praktijkervaringen. Het literatuuronderzoek en de interviewstudie dienen samen als input voor de te ontwikkelen beslisboom. (aut. ref.)