Publicatie

Item non-respons bij CQ onderzoek onder patiënten van allochtone herkomst.

Roset, B., Stronks, K., Sixma, H., Rademakers, J., Arah, O. Item non-respons bij CQ onderzoek onder patiënten van allochtone herkomst. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2008, 86(8), p. 471-477.
Download de PDF
Achtergrond: Bij de ontwikkeling van de CQ-index methodiek is nog niet onderzocht hoe valide deze Nederlandse meetinstrumenten zijn wanneer deze gebruikt worden bij allochtone respondenten. Om een inschatting te maken van de validiteit van de CQI ziekenhuiszorg is onderzocht of er verschillen zijn in de mate waarin de kernvragen van het meetinstrument compleet ingevuld zijn, de zogenoemde item non-respons, tussen respondenten van verschillende etnische groepen en wat de oorzaken daarvoor zijn. Methode: Om de invloed van etnische herkomst te bepalen op de item non-respons zijn multilevel lineaire regressie analyses uitgevoerd op de data van 23058 ingevulde CQI ziekenhuiszorg vragenlijsten. Er is gekeken of een eventueel effect verklaard kon worden door leesvaardigheid of opleiding. Resultaten: Er bleek een verband te zijn tussen etnische herkomst en item non-respons. De item non-respons bleek hoger voor Turkse, Marokkaanse en overige niet-westerse patiënten. Dit kon alleen bij Marokkaanse respondenten verklaard worden door opleiding en leesvaardigheid. Discussie: Door de hogere item non-respons onder allochtone respondenten op sommige onderwerpen van de CQI ziekenhuiszorg is de data kwaliteit voor deze respondenten lager. Waarschijnlijk veroorzaken andere factoren dan leesvaardigheid of opleiding dit, hoewel discutabel is of leesvaardigheid via een schriftelijke vraag vastgesteld kan worden. Verder onderzoek naar de invloed van culturele achtergrond op data-kwaliteit en uitkomsten uit CQ-index onderzoek is gewenst, evenals non-respons onderzoek om de representativiteit van allochtone respondenten in de steekproef te bepalen. (aut. ref.)