Publicatie

Publicatie datum

Jaarverslag 2015: monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Jaarverslag 2015: monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Utrecht: NIVEL, 2016. 59 p.
Download de PDF
Het NIVEL doet binnen het onderzoeksprogramma ‘Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ sinds 1998 onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of langdurige beperking. Drie belangrijke thema’s staan daarbij centraal:
› Participatie is belangrijk voor het ervaren welbevinden en de kwaliteit van leven.
Iedereen heeft het recht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Niet alleen op het terrein van werk, maar bijvoorbeeld ook in sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Het NIVEL geeft inzicht in de ontwikkelingen, knelpunten en aangrijpingspunten voor verbetering met betrekking tot de participatie van mensen met lichamelijke beperkingen, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en de algemene bevolking.
› Zorg en ondersteuning moeten goed geregeld zijn om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden voor hen die hiervan afhankelijk zijn. Wij brengen in kaart of de zorg ‘op maat’ is en leidt tot betere uitkomsten, zoals meer autonomie en een betere kwaliteit van leven. Ook laten we zien waar eventueel verbetering of bijsturing nodig is, en hoe mensen met een chronische ziekte of beperking het ervaren om zelf een actieve bijdrage te leveren aan hun zorg.
› Werk en inkomen: een chronische ziekte of beperking heeft vaak ook financiële consequenties. Het NIVEL volgt de ontwikkelingen in de arbeidssituatie en inkomenspositie van mensen met een chronische ziekte of beperking en brengt de gevolgen van veranderingen in wet- en regelgeving hierop in kaart.
Wat laten gegevens uit 2015 zien?
Invitational conference: ‘Mensen met beperkingen willen meer meedoen in de samenleving: kansen op succes’
Ieder jaar organiseert het NIVEL een invitational conference om de resultaten van het onderzoek onder de aandacht te brengen van een breder publiek en te toetsen aan de ervaringen van mensen in het veld. De invitational conference ging in 2015 over het belang van participatie. Voor mensen met beperkingen is meedoen aan de samenleving niet altijd vanzelfsprekend, terwijl hun behoefte aan werk, meer sociale contacten en activiteiten in de vrije tijd groot is. (aut. ref.)