Publicatie

Publicatie datum

Kenmerken van sociale relaties en gezondheid.

Tijhuis, M.A.R., Flap, H.D., Groenewegen, P.P., Foets, M. Kenmerken van sociale relaties en gezondheid. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg: 1994, 72(7), p. 341-351
Download de PDF
In dit artikel worden de verbanden tussen kenmerken van sociale relaties en de gezondheid onderzocht voor een representatieve steekproef van de bevolking van 18 jaar en ouder (N=10.110). Drie soorten kenmerken van sociale relaties - integratie, structuur en steun - worden gerelateerd aan de rapportage van chronische aandoeningen, acute klachten, psychiatrische klachten (GHQ) en gezondheidsinterview als deel van de 'Nationale Studie naar Ziekten Verrichtingen in de Huisartspraktijk'. Met drie belangrijke determinanten van gezondheid (geslacht, leeftijd en opleiding) wordt rekening gehouden in de analyses. Via logistische regressie-analyses wordt aangetoond dat kenmerken van sociale integratie (samenstelling en grootte van het huishouden, bezigheden buitenshuis, het aantal vrienden, actief lidmaatschap van een kerk en lidmaatschap van vernigingen) positief samenhangen met de gezondheid, ook wanneer rekening wordt gehouden met geslacht, leeftijd en opleiding. Kenmerken van de structuur van sociale relaties (de proportie familieleden, de proportie langdurige relaties, en de heterogeniteit naar geslacht en langdurige relaties, en de heterogeniteit naar geslacht en arbeidsmarktdeelname) hangen zelden samen met de gezondheid, ook wanneer rekening wordt gehouden met geslacht, leeftijd en opleiding. Het ontvangen van allerlei soorten steun en het aantal steungevers hangt negatief samen met de gezondheid: mensen die zeggen meer steun te ontvangen rapporteren ook meer klachten of aandoeningen. In het algemeen blijken geslacht, leeftijd en opleiding een belangrijke invloed te hebben op de verbanden tussen kenmerken van sociale relaties en gezondheid. Toekomstig onderzoek zal rekening moeten houden met deze factoren. (aut. ref.)