Publicatie

Kosten en financiële baten van videocommunicatie in de zorg thuis: een systematisch review.

Mistiaen, P., Peeters, J., Francke, A. Kosten en financiële baten van videocommunicatie in de zorg thuis: een systematisch review. Verpleegkunde: 2011, 26(2), p. 19-28.
Download de PDF
DOEL: Inzicht verkrijgen in de balans tussen kosten en financiële baten van videocommunicatie in de zorg thuis. METHODE: In een systematische review zijn vier databases (PUBMED, EMBASE, COCHRANE LIBRARY, CINAHL) doorzocht naar studies over videocommunicatie aan thuiswonende mensen. Er werden uitsluitend studies geïncludeerd waarin zowel data over kosten als over financiële baten werden gepresenteerd. Inclusie gebeurde in twee stappen, waarna geïncludeerde studies beoordeeld werden op methodologische kwaliteit en vervolgens relevante data eruit werden geëxtraheerd. De data-synthese was descriptief. Alle stappen werden door twee onderzoekers uitgevoerd. RESULTAAT: Twintig artikelen (negen studies) werden geïncludeerd. De studies waren voornamelijk uitgevoerd in de USA. De cliëntenpopulaties verschilden sterk per studie. Ook de uitkomstvariabelen en de gehanteerde methodes voor kosten en financiële batenberekeningen verschilden sterk. De methodologische kwaliteit was op één studie na zwak. Bij vijf van de negen studies is een vergelijking gemaakt met een controlegroep. Zeven van de negen studies toonden geen verschillen aan tussen de financiële baten in verhouding tot de kosten van de videocommunicatie. Twee studies lieten wel zien dat de verhouding tussen kosten versus financiële baten bij de groep met videocommunicatie groter waren dan in de controlegroep. Bij één van die twee studies was sprake van een significant verschil. DISCUSSIE: Door de zwakke uitvoering van de economische studies zijn geen uitspraken mogelijk over de verhouding tussen kosten en financiële baten van videocommunicatie in de zorg thuis. Meer en methodologisch goed uitgevoerd onderzoek is nodig. CONCLUSIE: Er is (nog) geen evidentie die aantoont dat invoeren van videocommunicatie in de zorg thuis een kosteneffectieve interventie is. (aut. ref.)