Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteitssystemen in zorginstellingen: de stand van zaken in 2005.

Sluijs, E., Keijser, A., Wagner, C. Kwaliteitssystemen in zorginstellingen: de stand van zaken in 2005. Utrecht: NIVEL, 2006. 58 p.
Download de PDF
Dit rapport laat zien hoe ver Nederlandse zorginstellingen in 2005 gevorderd zijn met de invoering van kwaliteitssystemen c.q. kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is wettelijk verplicht sinds de invoering van de Kwaliteitswet Zorginstellingen in 1996. Kwaliteitsmanagement is een aanvulling op de gangbare bedrijfsvoering en is expliciet gericht op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het onderzoek is een vervolg op twee eerdere landelijke kwaliteitsonderzoeken die het NIVEL in 1995 en in 2000 heeft gehouden, de zogenoemde 'Leidschendam onderzoeken'. Dit rapport geeft een beschrijving van de huidige stand van zaken op hoofdlijnen. Bij dit rapport hoort het 'Tabellenboek Kwaliteitssystemen: de stand van zaken per zorgsector in 2005' dat een gedetailleerd en compleet beeld geeft over de stand van zaken in elke sector afzonderlijk.

De gegevens in dit rapport hebben betrekking op de vijf grootste zorgsectoren, namelijk:
- thuiszorginstellingen
- instellingen voor gehandicaptenzorg
- instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
- ziekenhuizen
- verpleeg- en verzorgingshuizen

In vervolgrapportages zullen de gegevens nader worden geanalyseerd om te zien welke verschuivingen en trends zich het laatste decennium in elke sector hebben voorgedaan. De resultaten van het onderzoek zijn relevant voor alle partijen die zich inspannen om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te waarborgen en voortdurend te verbeteren en voor alle partijen die werken aan de verdere ontwikkeling van kwaliteitsmanagement in de zorgsector.