Publicatie

Publicatie datum

Meerjarige Monitor Psychische Problematiek I: 2009 - 2011.

Dijk, M. van, Verhaak, P., Boxem, R. Meerjarige Monitor Psychische Problematiek I: 2009 - 2011. Utrecht: NIVEL, 2013.
Download de PDF
In dit rapport wordt voor de periode 2009-2011 een overzicht gegeven van het aantal psychische hulpvragen en bijhorende functies binnen verschillende settingen: huisartspraktijken, bij de LVE-aangesloten eerstelijnspsychologen, GGZ-instellingen en GGZ vrijgevestigde specialisten. Het doel hiervan is om de ontwikkelingen te schetsen in de vraag naar psychische zorg vanaf 2009, op basis waarvan het Capaciteitsorgaan kan beslissen over de benodigde inzet van menskracht op het gebied van de diverse psychologische beroepen in de komende jaren. Dit is nodig omdat er in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 gestreefd wordt naar een versterking van de basis-GGZ (basiszorg en generalistische GGZ) en tevens een beheersing van de uitgavengroei, waarvoor de afbakening van verzekerde zorg wordt aangescherpt. Hierdoor is de verwachting dat er in de komende jaren sprake zal zijn van verschuivingen in aantallen en in type stoornissen, wat kan leiden tot een verschuiving in de behoefte aan diverse soorten psychologische hulpverleners.
Gegevens voor de huisartspraktijk, bij de LVE-aangesloten eerstelijnspsychologen en de gespecialiseerde GGZ zijn verkregen uit verschillende databases, respectievelijk NIVEL Zorgregistraties Huisartsen, NIVEL Zorgregistraties Eerstelijnspsychologen en het DBC-Informatiesysteem. Uit deze databases zijn gegevens verkregen met betrekking tot het aantal patiënten met psychische problematiek, mogelijke co-morbiditeit en toegepaste behandelfuncties, waarmee we mogelijke verschuivingen over de periode 2009-2011 kunnen waarnemen. Er wordt gesproken van een verschuiving als er in 2011 sprake was van een toe- of afname van ≥10% ten opzichte van 2009. (aut. ref.)
Gegevensverzameling