Publicatie

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn.

Hansen, J., Nuijen, T., Hingstman, L. Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. Beweegreden: 2008, 4(2), p. 28-29.
Dit onderzoek is met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd door het NIVEL. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre binnen de eerstelijnszorg sprake is van multidisciplinaire samenwerking. Gezien het exploratieve karakter van de monitor is vanuit praktische overwegingen ervoor gekozen dat (vooralsnog) alleen die vormen van samenwerking worden onderscheiden waarbij minimaal de functie huisartsgeneeskunde is betrokken. Ook is om dezelfde reden alleen gekeken naar samenwerking binnen de eerste lijn. (aut. ref.)