Publicatie

Publicatie datum

Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD. Trends en ontwikklelingen over de periode 2001-2004.

Heijmans, M.J.W.M., Spreeuwenberg, P., Rijken, P.M. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD. Trends en ontwikklelingen over de periode 2001-2004. Utrecht: NIVEL, 2005. 118 p.
Download de PDF
Zo’n 70% van mensen met astma of COPD zei in 2002 dat hun huisarts voldoende deskundig was over hun eigen aandoening, 30% vond die deskundigheid onvoldoende. Astma en COPD-patiënten zijn daarmee bijna net zo tevreden over hun huisarts als de algemene bevolking. Samen met mensen met diabetes denken ze gunstiger over de deskundigheid van de huisarts dan mensen met kanker, neurologische aandoeningen, spijsverteringsaandoeningen chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat, en overige chronische aandoeningen. Van deze andere groepen chronisch zieken vindt minder dan de helft dat de huisarts specifieke deskundigheid over hun eigen aandoening bezit.
Dit blijkt uit onderzoek naar de zorg- en leefsituatie van mensen met astma en mensen met COPD, dat het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) jaarlijks uitvoert met financiële ondersteuning van het Astma Fonds, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid .

Voor dit onderzoek zijn mensen met astma en COPD zowel vergeleken met andere groepen chronisch zieken als met de algemene bevolking.

Verbeterpunten
Uit het onderzoek blijkt dat er volgens mensen met astma en COPD ook nog wel wat te verbeteren valt aan de huisartsenzorg die zij krijgen:

een ruime meerderheid zegt dat hun huisarts geen afspraken met ze gemaakt heeft over wat zij moeten doen in geval van nood. Dergelijke afspraken kunnen met het oog op zelfzorg wel van groot belang zijn. Mensen met astma en COPD vinden het ook erg belangrijk dat die afspraken worden gemaakt.
een deel zegt dat de huisarts er steeds minder goed voor zorgt dat zij, indien nodig, binnen twee weken bij een specialist terecht kunnen.
een deel zegt dat de huisarts minder goed telefonisch bereikbaar is geworden.
90% van de mensen met astma en 95% van de mensen met COPD heeft minstens eenmaal per jaar contact met de huisarts. Bij de algemene bevolking (vanaf 15 jaar) is dit 76%.

Het onderzoek is verricht door middel van schriftelijke enquêtes onder een representatieve groep van 400 mensen met astma en 400 mensen met COPD. Hoe astma- en COPD-patiënten de kwaliteit van de huisartsenzorg ervaren wordt gemeten met de QUOTE-vragenlijst (Quality of care through the patients eyes ). Over het proces van zorgverlening door de huisarts en de organisatie van de huisartsenzorg zijn aan de leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten 20 uitspraken voorgelegd waarvan zij konden aankruisen in hoeverre zij het daarmee eens waren. De uitkomsten werden vergeleken met de ervaringen van de gehele bevolking (vanaf 12 jaar) zoals bekend uit de Tweede Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk .