Publicatie

Publicatie datum

Nationale studie naar ziekten en zorg in de eerstelijn. Een eerste schets.

Meuwissen, L., Hoeymans, N., Schellevis, F., Verheij, R., Bakker, D. de. Nationale studie naar ziekten en zorg in de eerstelijn. Een eerste schets. Utrecht: NIVEL, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2007. 28 p.
Download de PDF
Vraag en aanbod
Centraal in de Nationale Studie staat de aansluiting van het aanbod van zorg in de eerste lijn op de vraag naar zorg van de bevolking. De bevolking vergrijst en het aantal behandelmogelijkheden voor ziekten groeit. Hierdoor stijgt de vraag naar zorg en wordt deze complexer, waardoor de druk op de eerstelijnsgezondheidszorg toeneemt. De vraag is hoe het aanbod het beste kan aansluiten op deze veranderende vraag naar zorg, wat knelpunten zijn, en hoe de zorg georganiseerd moet worden om ook in de toekomst goed en toegankelijk te blijven.

Eerstelijnsgezondheidszorg doorlichten
De studie zal de eerste lijn doorlichten vanuit veelvoorkomende gezondheidsvragen: acute problemen, aandoeningen van het bewegingsapparaat, psychische problemen, geneesmiddelengebruik, chronische ziekten, problemen met het dagelijks functioneren, en preventie. Per gezondheidsvraag worden de betreffende zorgverleners in het onderzoek betrokken. Voor elk van deze gezondheidsproblemen wordt de zorgvraag bestudeerd, en de toegankelijkheid, kwaliteit en organisatie van het zorgaanbod. Het gaat hier om thema’s als patiëntveiligheid, communicatie, afstemming tussen zorgverleners, en de rol van ICT. De kracht van deze Nationale Studie is, net als in eerdere studies, de integrale dataverzameling. Zowel bij zorggebruikers als zorgverleners wordt informatie verzameld met registraties van contacten, enquêtes, interviews en video-opnames.

Beleidsinformatie
De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor het ministerie van VWS, de inspectie voor de gezondheidszorg, beroepsgroepen, patiëntorganisaties en verzekeraars. Zij zijn benaderd in een consultatieronde met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in een Nationale Studie naar de eerste lijn, en zo ja, welke aspecten dan in het bijzonder van belang zijn. Vrijwel alle partijen noemen expliciet het belang van een nieuwe brede overzichtsstudie van de huisartsenzorg, en adviseren daarbij de vergelijkbaarheid met de vorige twee Nationale Studies te bewaken. Iedereen vindt het ook een goed initiatief om het onderzoek uit te breiden naar de hele eerste lijn, zeker als de Nationale Studie de samenwerking tussen de zorgverleners goed in beeld kan brengen. Met deze informatie uit de Nationale Studie kunnen beleidsmakers, zorgaanbieders en wetenschappers verder bouwen aan een sterke eerstelijnsgezondheidszorg.
Gegevensverzameling