Publicatie

Publicatie datum

NFU-programma “Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s”: procesevaluatie op het niveau van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en themaprojectgroepen.

Schilp, J., Rademakers, J. NFU-programma “Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s”: procesevaluatie op het niveau van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en themaprojectgroepen. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 40 p.
Download de PDF
Binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg werken de Universitair Medische Centra gezamenlijk aan verbeteringen. Vertegenwoordigers van de UMC’s vonden het waardevol om bij elkaar te komen en ervaringen en ontwikkelde methodieken met elkaar te delen over medicatieveiligheid, interne audit en perioperatieve zorg, zo blijkt uit een procesevaluatie van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

De acht Universitair Medische Centra werken gezamenlijk aan de verbetering van veiligheid, patiëntgerichtheid en doelmatigheid van hun integrale ziekenhuiszorg. Vanuit elk UMC is een kwaliteitsexpert lid van het consortium. Eén van de initiatieven van dit consortium is het programma ‘Uitwisseling kwaliteitsbeleid UMC’s’ dat startte in 2012 om de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen te bevorderen.

Uitwisselingsprogramma
Het consortium koos hiervoor drie inhoudelijke thema’s: medicatieveiligheid, interne audit en perioperatieve zorg. Voor elk thema werd een projectgroep samengesteld, waarin elk UMC minimaal één inhoudelijk expert afvaardigde. Het NIVEL voerde een procesevaluatie uit om meer inzicht te verschaffen in het verloop van het programma en de randvoorwaarden. Voor deze procesevaluatie zijn 18 betrokkenen met verschillende rollen geïnterviewd, daarnaast werden documenten geanalyseerd en observaties gedaan.

Waardevol
Tijdens de bijeenkomsten van de themaprojectgroepen is veel kennis uitgewisseld en zijn veel methodieken en ervaringen met elkaar gedeeld. De deelnemers vonden het erg waardevol om samen te komen. In de projectgroepen heerste een cultuur van openheid, transparantie en vertrouwen. De opzet van het programma heeft niet tot uniforme implementatie van methodieken of activiteiten geleid. Hiervoor verschillen de UMC’s te veel van elkaar.

Randvoorwaarden
Om een uitwisselingsprogramma te laten slagen moet het aan een aantal randvoorwaarden voldoen, zo blijkt uit de procesevaluatie. Zo moet er voldoende bestuurlijke prioriteit voor het programma zijn, en ook draagvlak en mandaat binnen de deelnemende organisaties, en verder voldoende tijd en mankracht. De eigenheid van ieder UMC in beleid, cultuur en aanpak maakt dat initiatieven voor kwaliteitsverbetering toegespitst moeten worden op individuele organisaties.