Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Peilstations 2014.

Donker, G.A. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Peilstations 2014. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 198 p.
Download de PDF
Voor de Peilstations werd het jaar 2014 gekenmerkt door de integratie met NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, die op 1 januari 2014 geëffectueerd is. Dankzij deze integratie verloopt de ontvangst en verwerking van de digitale gegevens, die in de peilstationspraktijken worden vastgelegd, efficiënter dan
voorheen. Met de integratie met de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wordt ook voldaan aan de nieuwste eisen van privacybescherming.
De registratie van de meeste onderwerpen uit het voorgaande jaar werd gecontinueerd met uitzondering van de rubriek ‘niet-pluisgevoel bij kanker’, waarvoor de gegevensverzameling in 2013 voltooid was.
De griepepidemie in het seizoen 2014-2015 was de langst durende epidemie in de afgelopen ruim 40 jaar en duurde maar liefst 21 weken. Van alle via de peilstationspraktijken geïdentificeerde influenzavirussen betrof 61% influenza A(H3N2), 9% influenza A(H1N1)pdm09, 30% influenza B (Yamagata) en ≤1% influenza B (Victoria). De epidemie werd aanvankelijk beheerst door influenza A(H3N2), maar in de tweede helft van de epidemie was influenza B Yamagata dominant. Zowel de influenza A(H3N2) als de influenza B Yamagata-stam toonde een mismatch met de varianten in het influenzavaccin voor dit seizoen.
Het jaar 2014 toonde een onverwachte drievoudige stijging van het aantal gemelde gevallen van palliatieve sedatie. Het is niet duidelijk of deze stijging mede veroorzaakt werd door de overvloedige media aandacht voor dit onderwerp en of de stijgende trend aanhoudt, maar zeker is dat dit onderwerp via de registratie in de peilstationspraktijken nauwlettend gevolgd zal worden in de komende jaren. Ons onderzoek toonde aan dat de patiënt – gelukkig – in de meeste gevallen betrokken wordt bij de besluitvorming voorafgaand aan palliatieve sedatie (87,4%). Dit gebeurde echter minder vaak bij patiënten met een chronische hartaandoening of COPD, bij patiënten met delier en bij ouderen. De conclusie van het onderzoek is dat
tijdige bespreking van levenseindewensen extra aandacht verdient bij deze groepen.
Ook het levenseinde onderzoek en onderwerpen waarvoor de gegevensverzameling al afgesloten is, zoals waterpokken, diabetes mellitus en ongewenste zwangerschap, leidden in 2014 tot diverse interessante
publicaties, waarvan u de gegevens in dit jaarverslag kunt vinden. In het derde en laatste registratiejaar van de surveillance van huidklachten ten gevolge van de eikenprocessierups werden meer klachten geregistreerd dan in de twee voorgaande jaren, maar minder dan vooraf verwacht. De grootste overlast ervaren mensen in de maanden juni tot en met augustus, als de rupsen brandharen ontwikkelen en deze vrijkomen van rupsen en nesten. In onze registratie werden de meeste klachten geregistreerd in het oosten van het land en betroffen vooral jeuk. Geen van de patiënten die zich bij de huisarts meldden met klachten was beroepsmatig blootgesteld aan de haren van de rups. Een uitvoeriger beschrijving vindt u in dit jaarverslag.
De gegevens in dit jaarverslag zijn ook dit jaar weer afkomstig uit de peilstationspraktijken waarin huisartsen, vaak al vele jaren, bereid zijn om systematisch informatie te verzamelen over deze uiteenlopende onderwerpen. Wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd.