Publicatie

Publicatie datum

Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT.

Blok, C. de, Vat, L., Soest-Poortvliet, M. van, Pieter, D., Minkman, M., Bruijne, M. de, Hertogh, C., Wagner, C. Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT. Utrecht: NIVEL, 2012. 95 p.
Download de PDF
Jaarlijks worden 300.000 kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn echter weinig standaarden voor de informatieoverdracht tussen ziekenhuis en instellingen voor ouderenzorg. De meeste standaarden bestaan tussen huisartsen en ziekenhuizen terwijl er bijvoorbeeld nauwelijks standaarden zijn voor overdracht van en naar de thuiszorg.

In de Staat van de Gezondheidszorg 2011 pleitte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al voor meer aandacht voor informatieoverdracht. Overdracht van informatie over patiënten is cruciaal voor goede zorg. Zeker voor kwetsbare groepen zoals ouderen met verschillende ziektes die veel zorg krijgen. Deze ouderen krijgen bijvoorbeeld thuiszorg, gaan naar de dagopvang, de huisarts schrijft medicijnen voor, de internist schrijft nieuwe medicijnen voor en de thuiszorg verstrekt deze medicijnen en verzorgt bijvoorbeeld operatiewonden. Het is dus belangrijk dat de informatie tussen de verschillende zorgverleners correct, compleet en tijdig wordt overgedragen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil dat veldpartijen de informatieoverdracht goed en eenduidig gaan regelen.

Weinig standaarden
Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft met Vilans, EMGO+ VUmc en Kiwa Prismant voor de inspectie onderzocht hoe het ervoor staat met de standaarden over informatieoverdracht. Deze blijken nauwelijks te bestaan tussen ziekenhuis en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Voor de weinige standaarden die er wel zijn, is het de vraag of alle relevante zorgverleners daarin betrokken zijn. Zo worden specialisten ouderengeneeskunde nauwelijks genoemd, terwijl zij een cruciale rol spelen in de zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Patiëntendossiers die door meerdere partijen kunnen worden ingezien zijn een zeldzaamheid.

Totaalbeeld
Artsen en verpleegkundigen blijken weinig informatie naar elkaar over te dragen. “De informatieoverdracht tussen artsen onderling en verpleegkundigen onderling blijkt beter op orde dan tussen artsen en verpleegkundigen”, zegt NIVEL-onderzoeker Carolien de Blok, “terwijl alle betrokken zorgverleners eigenlijk een totaalbeeld moeten hebben van een patiënt. Het is dus goed als de IGZ de ontwikkeling van een standaard voor de gehele zorgketen stimuleert.”

Regionale initiatieven
De onderzoekers zochten in de literatuur naar breed gedragen standaarden. Die zijn er nauwelijks, maar er blijken wel regionale initiatieven te zijn – veelal met behulp van ICT – om de lokale informatieoverdracht op orde te krijgen. Bijvoorbeeld in Eindhoven, Amsterdam en Den Haag. Carolien de Blok: “Zeker gezien de groeiende groep ouderen is het belangrijk dat het veld ook zelf initiatief neemt om de informatieoverdracht te verbeteren. Hierin kunnen instellingen van bestaande initiatieven leren waardoor uiteindelijk alle ouderen in Nederland daarvan profiteren.”