Publicatie

Publicatie datum

Praktijkprofielen en arbeidsaanbod interne geneeskunde: behoefteraming 2006-2016/2021.

Velden, L.F.J. van der, Hansen, J., Hingstman, L. Praktijkprofielen en arbeidsaanbod interne geneeskunde: behoefteraming 2006-2016/2021. Utrecht: NIVEL, 2007. 102 p.
Download de PDF
Het aantal internisten zal de komende jaren toenemen. Daarom verwacht het NIVEL, dat er voldoende internisten zullen zijn om zowel de toename van de zorgvraag door de vergrijzing van de bevolking als andere ontwikkelingen in vraag en aanbod op te vangen.

In Nederland zijn rond de 1500 internisten werkzaam. Circa 30% van hen is vrouw. Van de mannen werkt momenteel 23% in deeltijd en van de vrouwen 71%. Zowel mannen als vrouwen willen steeds meer in deeltijd gaan werken. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) naar de behoefte aan internisten in de komende jaren.

Vergrijzing
De zorgvraag binnen de interne geneeskunde zal de komende 10 jaar door de vergrijzing met 15% stijgen. Deze stijging kan goed worden opgevangen. Zelfs als de instroom in de opleiding wordt teruggebracht van de huidige 136 per jaar naar ongeveer 100, groeit het totaal aantal internisten nog altijd met 34%. Met die groei is er ruimte om, naast het effect van de vergrijzing, nog een extra groei van de zorgvraag op te vangen. Internisten kunnen dan meer dan nu in deeltijd gaan werken.

Subspecialisering
Bijna driekwart van de internisten heeft zich gespecialiseerd in een aandachtsgebied. Oncologie en nierziekten zijn de grootste aandachtsgebieden, met ieder 16%. Hematologie, endocrinologie en intensieve zorg zijn eveneens groot, met ieder ongeveer 12% van de internisten. Het aantal internisten dat zich specialiseert zal verder toenemen, omdat 90% van de internisten in opleiding zich op termijn wil specialiseren.

Praktijkprofielen
Afdelingen interne geneeskunde verschillen onderling sterk in omvang en de mate waarin aandachtsgebieden voorkomen. Op basis daarvan zijn zogenaamde praktijkprofielen van afdelingen samengesteld. In totaal zijn vijf typen afdelingen onderscheiden, lopend van ‘niet tot nauwelijks’ gespecialiseerde afdelingen tot ‘super gespecialiseerde’ afdelingen. De eerste groep bestaat uit relatief kleine afdelingen met 4 tot 6 internisten. Als zij een aandachtsgebied hebben, is dit meestal oncologie. Aan de andere kant zijn er de grote ‘super gespecialiseerde’ afdelingen in academische ziekenhuizen, waar 70 tot 100 internisten werken. In deze ziekenhuizen zijn alle soorten aandachtsgebieden vertegenwoordigd, dus niet alleen de grotere zoals oncologie of hematologie, maar ook kleinere zoals allergologie of klinische farmacologie.