Publicatie

Publicatie datum

Prioritering van onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van ergotherapie en logopedie.

Leemrijse, C., Steultjens, E., Dorgelo, M., Ende, E. van den. Prioritering van onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van ergotherapie en logopedie. Utrecht: NIVEL, 2004.
Download de PDF
Het NIVEL heeft onderzocht waarop toekomstig onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van logopedie en ergotherapie zich zou moeten richten. Onder effectiviteit wordt verstaan: de doeltreffendheid van een bepaalde behandelmethode; dat wil zeggen de mate waarin de behandelmethode in de praktijk het beoogde effect heeft. Onder doelmatigheid wordt verstaan: de baten van de verrichting afgezet tegen de kosten in geld, mankracht, middelen en tijd. Doelmatigheidsonderzoek kan bijvoorbeeld gericht zijn op een alternatieve wijze van samenwerking.
Toekomstig onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van logopedie zou zich moeten richten op onderzoek naar de effecten van logopedie. Tevens is het noodzakelijk de reeds beschikbare resultaten van effectstudies te bundelen in de vorm van overzichtsartikelen, om in te schatten welk soort therapie het beste bij welk soort logopedie-patiënten aansluit. Vervolgens zou effectonderzoek plaats moeten vinden bij een duidelijk omschreven groep patiënten met taalstoornissen. Voor ergotherapie moet onderzocht worden waar je naar zou moeten kijken om de behandelingseffecten optimaal te meten (de uitkomstmaat). De effectiviteit van ergotherapie is, wat betreft het zelfstandig uitvoeren van activiteiten, al voor een belangrijk deel onderzocht. Veel uitkomstmaten ontbreken echter nog, zeker op het gebied van de maatschappelijke participatie van cliënten, bij uitstek het terrein van de ergotherapie. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL waarbij in kaart is gebracht welk onderzoek naar de effecten en doelmatigheid van ergotherapie en logopedie prioriteit moet krijgen. Het onderzoek is verricht door het NIVEL in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Doel van het onderzoek is ervoor te zorgen dat er onderzoek gefinancierd wordt dat ergotherapie en logopedie effectiever en doelmatiger maakt, en dat aansluit bij (toekomstig) beleid en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Door middel van literatuuronderzoek en een schriftelijke enquête onder deskundigen op het gebied van logopedie en ergotherapie zijn prioriteiten voor toekomstig onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van ergotherapie en logopedie systematisch geïnventariseerd. Deze prioritering is besproken en aangevuld op een invitational conference, waarbij dezelfde deskundigen op het gebied van onderzoek binnen de ergotherapie en/of logopedie aanwezig waren. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van het werkveld, de praktijk en de evidentie voor effectiviteit van de ergotherapie en logopedie. Tevens is het lopend onderzoek vanaf 1995 op het terrein van de ergotherapie en logopedie weergegeven.