Publicatie

Publicatie datum

Psychosociale hulp bij rampen en andere schokkende gebeurtenissen.

Dückers, M., Brake, H. te, Gersons, B. Psychosociale hulp bij rampen en andere schokkende gebeurtenissen. In: J.J.L.M. Bierens; E.R. Muller; P.L. Meurs; C. Breederveld. Handboeken veiligheid: acute medische zorg. Deventer: Wolters Kluwer, 2016. Deze publicatie is te vinden op de website van de uitgever. p. 359-381.
Inleiding
Rampen, calamiteiten, crises, ongelukken en andere ernstige verstoringen van alledaagse patronen kunnen zich elk moment voordoen. Dit soort gebeurtenissen heeft ingrijpende gevolgen in de levens van betrokkenen en kan zelfs leiden tot ontwrichting van de maatschappij. Schokkende gebeurtenissen vragen om een doordachte reactie van overheden, publieke organisaties, bedrijven en burgers en confronteren samenlevingen sinds mensenheugenis met de noodzaak om pas­ sende maatregelen te treffen - niet alleen om branden te blussen, gebieden te ont­ ruimen, maar ook ten aanzien van het psychosociale thema dat centraal staat in dit hoofdstuk. Na meer aandacht te hebben geschonken aan kenmerken en voorbeelden van rampen en andere schokkende gebeurtenissen, gaan we in op de gevolgen voor individu en collectief. Omdat veel problemen doorwerken en zich pas later manifesteren, beperken we ons niet tot de acute fase. We beschrijven de verschillende tijdsfasen die te onderscheiden zijn en de bijbehorende behoeften, problemen en risicofactoren van aan ingrijpende gebeurtenissen blootgestelde mensen. Puttend uit de 'multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises' adresseren we de uitgangspunten en kenmerken van optimale psychosociale hulp, alsmede de partijen die daar een rol bij spelen en hun posities. We gaan uitvoerig in op specialistische kennis - grotendeels ontleend aan de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - die een plek dient te krijgen in de aanpak vanuit over­ heden en het scala aan hulpverleners.