Publicatie

Publicatie datum

Quick scan kwaliteit en veiligheid van ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Leemrijse, C.J., Pisters, M.F. Quick scan kwaliteit en veiligheid van ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: NIVEL, 2009.
Download de PDF
Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking wonen buiten de muren van een instelling en functioneren grotendeels zelfstandig. Zij kunnen tegen problemen aanlopen door hiaten, overlap of gebrekkige onderlinge afstemming in de zorgketen. Het NIVEL deed een quick scan van de wetenschappelijke literatuur. Het zocht naar risico’s of problemen die zich voordoen bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking die door zorgaanbieders ambulant worden begeleid. De quick scan beschrijft ook succes- en faalfactoren voor deze groep, en brengt in kaart welke elementen in de zorg- en dienstverlening effectief lijken te zijn om de be¬schreven risico’s te beperken.
De risico’s en problemen blijken samen te hangen met de beperking of gedragsproblemen, met omgevingsfactoren en met de ambulante begeleiding. In de gevonden literatuur worden aanbevelingen gedaan voor trainingen bij bijvoorbeeld gedragsproblemen, en wordt gewezen op het belang van een goed sociaal netwerk en goede samenwerking van de betrokken zorgverleners en instanties. Een casemanager of jobcoach kan de zorg wellicht stroomlijnen.
De resultaten van deze quick scan worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt als een eerste stap naar een instrument voor toezicht op de zorgaanbieders die volwassenen met een lichte verstandelijke beperking ambulant begeleiden.