Publicatie

Publicatie datum

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2003-2012/2017/2020.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L., Windt, W. van der, Arnold, E.J.E. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2003-2012/2017/2020. Utrecht: NIVEL, PRISMANT, 2003.
Download de PDF
In opdracht van het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen hebben het NIVEL en Prismant in 2003 een up-date van de ramingstudie uit 2002 uitgebracht. Op basis van te verwachten vraag- en aanbodontwikkelingen tot het jaar 2020 is een groot aantal scenario's doorgerekend omtrent de benodigde instroom in de opleidingen voor 36 verschillende artsenberoepen.
De scenario's variëren van een basisscenario waarin vrijwel alleen demografische factoren rond vraag en aanbod een rol spelen (zoals vergrijzing van de bevolking en feminisering van de beroepsgroepen), tot een groeiscenario waarin tevens rekening wordt gehouden met allerlei niet-demografische ontwikkelingen (zoals sociaal-culturele ontwikkelingen en substitutie van zorg). In het rapport wordt een breed scala aan uitkomsten gepresenteerd, waarmee op zijn minst een idee verkregen kan worden van de mate waarin de instroom in de diverse opleidingen moet worden bijgestuurd om ongeveer even veel, wat meer of beduidend meer zorgaanbod te krijgen, mede in verhouding tot de te verwachten ontwikkelingen in de vraag die meer of minder autonoom zijn.
Naast de scenario's over de benodigde instroom in de opleidingen biedt het rapport ook een overzicht van een groot aantal relevante vraag en aanbodgegevens per specialisme. Voorbeelden hiervan zijn: aantal werkzame personen naar geslacht, aantal fte., aantal artsen in opleiding, intern en extern rendement van de opleidingen en in-en uitstroomgegevens.