Publicatie

Publicatie datum

Richting geven aan de laatste schakel: de nafase. Rijksbrede versterking van herstel en nazorg bij rampen en crises.

Dückers, M.L.A. Richting geven aan de laatste schakel: de nafase. Rijksbrede versterking van herstel en nazorg bij rampen en crises. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2012. 92 p.
Lees online
De gevolgen waarmee Nederland wordt geconfronteerd bij een gebeurtenis als een ernstige overstroming, pandemie of nucleair incident zijn enorm. De focus van de aanpak vanuit overheid, bedrijven en bevolking verschilt in dat geval per fase. In de acute fase is het noodzakelijk de directe dreiging weg te nemen of te beheersen. In de nafase is het zaak schade te repareren, het ontwrichte maatschappelijke leven te reactiveren en nazorg te bieden. De nafase is een onderbelicht onderdeel van de crisisbeheersing. Taken vergen een lange adem en doen een fors beroep op de capaciteit van de getroffen samenleving.

Deze rapportage richt zich primair op de rol van de Rijksoverheid in de nafase. Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is medio 2010 het interdepartementale project Nafase gestart. In dialoog met vertegenwoordigers van de departementen is toegewerkt naar een rijksbrede visie en strategie voor de nafase. Daarbij is de centrale redenering gevolgd: via bewustwording over dreigingen en daaruit voortvloeiende
taken, kan gericht worden gewerkt aan benodigde capaciteit. Om de departementen te ondersteunen bij de praktische uitwerking, is een routekaart opgesteld met maximale ruimte voor eigen invulling. Kenmerken daarvan komen later aan bod. De samenvatting wordt afgesloten met aanbevelingen voor de verdere versterking van de
organisatie van de nafase op rijksniveau. Door de tekst heen zijn verwijzingen opgenomen naar aanvullende informatie en achtergronden elders in de rapportage.Eerst worden belangrijke resultaten van het
interdepartementale project kort toegelicht (voor details zie bijlage 1).