Publicatie

Publicatie datum

Tandartsen en het Alpha-model: verslag van een onderzoek naar de door tandartsen ervaren effecten van het Alpha-model.

Bennema-Broos, M., Sluijs, E.M., Wagner, C. Tandartsen en het Alpha-model: verslag van een onderzoek naar de door tandartsen ervaren effecten van het Alpha-model. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde: 2002, 109(1), 15-19
Download de PDF
Dit artikel beschrijft de resultaten van een schriftelijk vragenlijstonderzoek onder 166 tandartsen-algemeen practici naar het functioneren van het Alpha-model. Het Alpha-model is een gestructureerde vorm van intercollegiale toetsing met als primair doel het bevorderen van de kwaliteit van het tandheelkundig handelen. Het onderzoek is verricht om antwoord te geven op de voor tandartsen actuele vraag: hoe effectief is het Alpha-model volgens de deelnemers voor het verbeteren van de kwaliteit en welke inspanningen zijn daarvoor nodig. De resultaten laten zien dat tandartsen die aan het onderzoek deelnamen, het Alpha-model vooral geschikt vinden voor het verwerven van nieuwe inzichten, voor het opdoen van contacten, het kritisch kijken naar de eigen praktijkvoering en het vergroten van de deskundigheid. Meer dan verwacht blijken de deelnemers ook inspiratie en motivatie op te doen. De bereikte blijken de deelnemers ook inspiratie en motivatie op te doen. De bereikte vakinhoudelijke vlak. Een nadeel van het Alpha-model is volgens de tandartsen Tevens blijkt het niet eenvoudig te zijn om in de groep consensus te bereiken over de normen voor een goede tandheelkundige zorg. Daarnaast zijn tandartsen van mening dat een vergoeding voor deelname in de tarieven verdisconteerd zou moeten worden. Desondanks vinden de deelnemers in het algemeen dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. (aut.ref.)