Publicatie

Publicatie datum

Tandartsen met andere beroepsgroepen in de zorgsector vergeleken: 10 jaar kwaliteitszorg.

Bennema-Broos, M., Sluijs, E., Wagner, C. Tandartsen met andere beroepsgroepen in de zorgsector vergeleken: 10 jaar kwaliteitszorg. Kwaliteit in Beeld: 2000, 10(6), p. 8-11.
Tandartsen nemen vergeleken met andere medische en paramedische beroepen een middenpositie in op het gebied van kwaliteitsbeleid. Dat blijkt uit een overzichtsonderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) waarin in kaart is gebracht welke kwaliteitssystemen in Nederland worden gehanteerd. Kwaliteitssystemen van de verschillende beroepsgroepen berusten op vier pijlers, namelijk: 1) waarborgen voor de deskundigheid van de beroepsbeoefenaar via opleiding, na- en bijscholing, 2) normering van de beroepsuitoefening via het opstellen van richtlijnen, 3) activiteiten voor systematische kwaliteitsverbetering, zoals toetsing en visitatie, en 4) borging van de kwaliteit via herregistratie of certificering. Elke beroepsgroep legt eigen accenten in de ontwikkeling van kwaliteitsactiviteiten. Bij tandartsen ligt het accent op het intercollegiaal overleg. Naast toetsing en visitatie wordt ook gewerkt aan de accreditering van bij- en nascholing, aan het opstellen van richtlijnen en aan het ontwikkelen van een informatiesysteem voor het vastleggen van (de resultaten) van de zorg. De volgende stap is de implementatie van de ontwikkelde activiteiten en het ontwikkelen van een structuur om de ontwikkelde activteiten in onderlinge samenhang goed te laten functioneren. Voralsnog blijken patiënten(organisaties) weinig te worden betrokken bij het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroepen. Dit kan als een lacune worden aangemerkt. (aut.ref.)