Publicatie

Publicatie datum

Thuiszorg voor allochtone ouderen: een inventarisatie.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Thuiszorg voor allochtone ouderen: een inventarisatie. Verpleegkunde: 2003, 18(3), 169-177
Doel: Het aantal allochtone ouderen in Nederland neemt toe, waardoor thuiszorginstellingen steeds meer te maken krijgen met allochtone cliënten. In dit onderzoek wordt nagegaan hoeveel allochtonen gebruikmaken van de thuiszorg, of thuiszorginstellingen extra initiatieven ontwikkelen om deze groep te bedienen en wat het effect daarvan is. Methode: Er is gebruikgemaakt van bestaande gegevensbestanden. Resultaat. Landelijke registraties van het aantal allochtone cliënten van thuiszorginstellingen ontbreken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat allochtonen weinig gebruikmaken van wijkverpleging en gezinsverzorging. De initiatieven van thuiszorgorganisatie gericht op allochtonen variëren van de inzet van speciale medewerkers tot het bieden van specifieke cursussen en voorzieningen voor allochtonen en het maken van voorlichtingsmaterialen. Het werken met paraprofessionals of voorlichters in eigen taal en cultuur lijkt ervoor te zorgen dat allochtonen beter bereikt worden. Discussie: De grotere beschikbaarheid van mantelzorg, onbekendheid met thuiszorginstellingen en een zorgvraag die niet goed spoort met het zorgaanbod, zijn mogelijke verklaringen voor het geringe gebruik van thuiszorg door allochtonen. Conclusie: Thuiszorginstellingen hebben allerlei initiatieven ontwikkeld om allochtonen ouderen te bedienen. Deze initiatieven moeten vaker geëvalueerd worden en de opgedane ervaringen moeten beter verspreid worden.