Publicatie

Publicatie datum

Veranderingen in het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck tussen 2003 en 2007.

Swinkels, I.C.S., Leemrijse, C.J., Veenhof, C. Veranderingen in het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck tussen 2003 en 2007. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
De vergoeding voor fysiotherapie werd in 2004 beperkt tot bepaalde aandoeningen, waardoor het totale aantal patiënten en behandelingen bij de fysiotherapeut afnam. De daaropvolgende jaren heeft deze daling zich niet voortgezet, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL binnen de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ). Het vrijgeven van de tarieven in 2005 en de invoering van de directe toegang tot de fysiotherapie een jaar later, waardoor patiënten zonder verwijzing van de huisarts naar de fysiotherapeut kunnen, leidde in 2006 en 2007 niet tot een toename in het aantal behandelingen. Bij oefentherapie Cesar en Mensendieck, waar alleen de vergoeding is beperkt, nam het aantal patiënten aanvankelijk ook af en stabiliseerde het later ook weer. Verder zijn er geen verschillen gevonden. Wel vonden de onderzoekers grote verschillen tussen praktijken. Het is niet ondenkbaar dat beleidsmaatregelen als beperkte aanspraak, vrije toegang en vrije tarieven hun weerslag hebben op het gebruik aan zorg. Door de beperktere mogelijkheden fysiotherapie en oefentherapie te laten vergoeden, is het gebruik in 2004 inderdaad afgenomen. Aan de andere kant als de toegang eenvoudiger wordt en de tarieven dalen door meer concurrentie, kan dat leiden tot een toename. Die is echter niet gevonden. Om de redenen te achterhalen van de verschillen tussen praktijken, moet er verder onderzoek gedaan worden. De onderzoekers brachten binnen de LiPZ de veranderingen in kaart in het gebruik van zorg in de periode 2003-2007. LiPZ is een landelijk representatief netwerk van extramurale fysiotherapiepraktijken, praktijken voor oefentherapie Cesar en Mensendieck, en praktijken voor diëtetiek. Therapeuten en diëtisten registreren binnen dit netwerk gegevens over de zorg die zij leveren. Alle zorg, ook de niet-verzekerde zorg, aan de hele patiëntenpopulatie wordt geregistreerd. LiPZ wordt uitgevoerd door het NIVEL in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten, Zorgverzekeraars Nederland en het College voor Zorgverzekeringen. LiPZ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.
Gegevensverzameling