Publicatie

Publicatie datum

Verschillende perspectieven in beeld: gehanteerde beoordelingskaders van de relatie tussen volume en kwaliteit van zorg.

Ouwens, M., Heiligers, P., Blok, C. de, Boerboom, L., Bovenkamp, H. van de, Dwarswaard, J., Rademakers, J., Kool, T. Verschillende perspectieven in beeld: gehanteerde beoordelingskaders van de relatie tussen volume en kwaliteit van zorg. In: T. Zuiderent-Jerak; T. Kool; J. Rademakers. (Red.) De relatie tussen volume en kwaliteit van zorg: tijd voor een brede benadering. Utrecht/Nijmegen/Rotterdam: Consortium Onderzoek Kwaliteit van Zorg, 2012. p. 29-44.
Download de PDF
De derde deelvraag betreft de in de praktijk gehanteerde beoordelingskaders: ‘Wat is er bekend over beoordelingskaders van de kwaliteit van zorg in het kader van de volume‐uitkomst relatie?’.
Discussies over de relatie tussen volume en kwaliteit van zorg bepalen een fors deel van het actuele debat over de toekomst van de zorgorganisatie in het Nederlandse zorgstelsel. Daarbij spelen verschillende en soms tegengestelde belangen een rol, wat het debat politiek gevoelig maakt. Maar wat naast de belangentegenstellingen zeker zo belangrijk is, is het feit dat verschillende actoren heel andere ideeën hebben over wat onder volume en met name onder kwaliteit verstaan moet worden. Deze partiële rationaliteiten, opvattingen die vanuit hun specifieke perspectief heel begrijpelijk zijn maar die niet per se bij andere opvattingen aansluiten, maken de discussie over volume, kwaliteit, en organisatie van zorg complex.
In dit hoofdstuk laten we zien hoe de verschillende actoren kwaliteit van zorg in de volumekwaliteit relatie aan de hand van de verschillende ideeën over nut en noodzaak van concentratie van zorg definiëren. We gaan niet in detail in op de vraag welke zorg geconcentreerd dan wel gespreid moet worden. Daarover bestaan al verschillende internationale en Nederlandse publicaties. In deze studie staat de vraag centraal vanuit welke beoordelingskaders en met welke criteria verschillende actoren centralisatie‐ en spreidingsinitiatieven evalueren. Wij onderscheiden daarbij vier verschillende perspectieven van waaruit deze beoordelingscriteria er anders uitzien: het maatschappelijk perspectief, het organisatieperspectief, het perspectief van de
professionals en dat van de patiënten. Wat vanuit het ene perspectief als een succesvol initiatief wordt bestempeld, kan in een ander perspectief als minder gunstig beoordeeld worden. (aut. ref.)