Publicatie

Publicatie datum

Wijkverpleegkundigen: werkdruk door documentatie.

Groot, K. de, Paans, W. Wijkverpleegkundigen: werkdruk door documentatie. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2022, 132(4), p. 44-45.
Download de PDF
Dit artikel in de rubiek Kritisch Bekeken is gebaseerd op het artikel: De Groot K, De Veer AJE, Munster AM, e.a. Nursing documentation and its relationship with perceived nursing workload: a mixed-methods study among community nurses. BMC Nursing. 2022;21:34.

Context
Verpleegkundigen besteden veel tijd aan documentatie, wat zij belastend vinden. Dit onderzoek kijkt naar een mogelijke relatie tussen de ervaren werkdruk door verpleegkundigen en
documentatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen documentatie over de zorgverlening aan individuele cliënten en documentatie van organisatorische aspecten. Ook wordt het documenteren in het elektronisch cliëntendossier volgens de fasen van het verpleegkundig proces en de gebruiksvriendelijkheid van dit dossierin relatie tot werkdruk, met de focus op verpleegkundigen in de wijkverpleging.

Doelstelling
Inzicht krijgen in de perspectieven en ervaringen van verpleegkundigen werkzaam in de wijkverpleging met betrekking tot hun ervaren werkdruk door documentatie.

Methode
Onderzoek op basis van een vragenlijst en focusgroepen.

Resultaten
195 verpleegkundigen vulden de vragenlijst in (respons: 38 procent). Verpleegkundigen schatten in twee keer zoveel tijd te besteden aan documentatie over de zorgverlening aan cliënten (gemiddeld 8,0 uur per week) als aan documentatie over organisatorische zaken (gemiddeld 3,6 uur per week).

Conclusie
Het onderzoek laat zien datverpleegkundigen in de wijkverpleging werkdruk ervaren door zowel documentatie over de zorgverlening aan cliënten als door documentatie van organisatorische
aspecten. Een belangrijke aanbeveling om de werkdruk te verminderen, is de documentatie over vooral organisatorische aspecten zoveel mogelijk te beperken, aangezien er een relatie
bestaat tussen de tijd die verpleegkundigen hieraan besteden en de werkdruk die zij ervaren. Bovendien roept deze documentatie vooral frustratie op bij verpleegkundigen, terwijl verpleegkundigen wel het nut inzien van documentatie over de zorgverlening. Een andere
belangrijke aanbeveling is de gebruiksvriendelijkheid van de elektronische cliëntendossiers
te verbeteren en te zorgen voor afstemming met andere elektronische systemen, om dubbele documentatie te voorkomen.
Gegevensverzameling