Nivel: Gemeenten kunnen hulp gebruiken bij realisatie éénloketgedachte na een ramp
Nieuws
20-02-2020

Gemeenten kunnen hulp gebruiken bij realisatie éénloketfunctie na een ramp

Bij rampen en crises is de gemeentelijke overheid lokaal verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg aan getroffen burgers. Hiervoor is het wenselijk en logisch om na een ramp een ‘éénloketfunctie’ te activeren, zodat alle informatie en alle diensten voor getroffenen op één punt vindbaar en bereikbaar zijn. Dit is de eensgezinde mening onder gemeentelijke medewerkers betrokken bij rampen, zo blijkt uit een behoeftepeiling van het Nivel. Wel herkennen zij meerdere knelpunten bij het realiseren van een éénloketfunctie, zoals tijd, menskracht, financiële middelen, expertise en ICT-voorzieningen.

Belangrijke kenmerken waaraan een éénloketfunctie dient te voldoen, zijn dat deze vooral snel kan worden geactiveerd en dat het loket goed vindbaar is. Daarnaast moeten de diensten van het loket meegroeien met behoeften van getroffenen en op een ‘natuurlijk’ moment aan hen worden overgedragen of afgebouwd, zo geven de gemeentelijke medewerkers aan.

Eénloketfunctie: fysiek en online
Een éénloketfunctie kan allerlei vormen aannemen, zoals: het verzorgen van case management; het geven van persoonlijke begeleiding door een professional of een getrainde vrijwilliger; het activeren van een telefoonnummer; het oprichten van fysiek loket; het optuigen van een open of besloten website; of een combinatie van de genoemde vormen.

Samenwerking met regionale en landelijke partners
In de praktijk vraagt realisatie van een éénloketfunctie om samenwerking met regionale en landelijke partners. Dat betekent niet automatisch dat de knelpunten direct oplosbaar zijn. Wel is het mogelijk om het landelijke ondersteuningsaanbod te verbeteren. Op basis van de behoeftepeiling zijn daartoe meerdere aanbevelingen geformuleerd.

Eénloketgedachte aanbevolen door Parlementaire Enquêtecommissie
In 1999 formuleerde de Parlementaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer de aanbeveling: ‘Breng de brede diversiteit aan informatie en diensten voor getroffenen met allerlei vragen en problemen in de nasleep van een ramp zoveel mogelijk samen op één punt.’ Deze ‘éénloketgedachte’ is later toegepast bij rampen als de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en de vliegrampen in Tripoli en Oekraïne.

Over de behoeftepeiling
Om na te gaan in hoeverre Nederlandse gemeenten in staat zijn om invulling te geven aan een gecoördineerd dienstenaanbod voor getroffenen en in hoeverre ondersteuning wenselijk is, heeft het Nivel de behoeftepeiling uitgevoerd. Naast een analyse van literatuur en evaluaties zijn gesprekken gevoerd met getroffenen van eerdere rampen en met gemeentelijke medewerkers, nazorgprofessionals en experts. Ook is een vragenlijst afgenomen bij gemeenten.
De behoeftepeiling is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Instituut Fysieke Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland en ARQ Kenniscentrum Impact.

Thema